iklan

NASIONÁL

Nova Zelandia Kontinua Apoiu Profesionalizmu F-FDTL

Nova Zelandia Kontinua Apoiu Profesionalizmu F-FDTL

DILI, (ANTIL) – Xefe Governu, Rui Maria de Araújo hala’o sorumutu ho Xefe Estadu Maior Forsa Defeza Nova Zelandia, Tenente-Jenerál, Tim Keating hodi ko’alia kona-ba suporta dezenvolvimentu profisionál Forsa Defeza Timor-Leste FALINTIL-FDTL.

“Agradesimentu tomak ba sira nia kontribuisaun bainhira misaun INTERFET hahú iha 1999 to’o ohin loron kontinua suporta dezenvolvimentu profisionál F-FDTL no área edukasau ne’ebé konsege haruka Timoroan ba estuda iha Nova Zelandia”, Primeiru Ministru hatete liuhosi komunikadu ne’ebé ANTIL asesu.

Parte rua diskute kle’an liu kona-ba oinsá atu hametin relasaun hodi moderniza F-FDTL no mós husu suporta forsa atu estuda iha akademia kadete Nova Zelandia. Pedidu ne’e simu ho kontente hosi Xefe Estadu Maior Nova Zelandia.

Saida mak sai prioridade mak oinsá atu harii autoridade marítima. Hanoin ida ne’e, Nova Zelandia loke dalan atu estuda.

Diskusaun ne’e atu habelar mós kooperasaun veteranu entre nasaun rua. Parte Nova Zelandia konkorda, papél veteranu sira iha dezenvolvimentu nasionál importante.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!