NASIONÁL

KM Deskute Rezolusaun Governu konaba Adézaun TL ba AIIB

DÍLI (TATOLI) – Primeiru Ministru ho nia membru governu sira deskuti rezolusaun konaba adezaun ba Banku Investimentu no Infraestutura Aziatiku (AIIB) durante  inkontru Konsellu Ministru (KM) ordinariu, Tersa (04/04/2017) iha Palacio do Govenro, Dili.

Vise Ministru Financas, Helder Lopes hateten, rezolusaun ne’e koalia konaba aplikasaun Timor-Leste hodi sai membru ba AIIB iha Beijing, Xina hamutuk ho nasaun 69 seluk iha reziaun Azia, Aziatiku no Mundo.

ʺOhin lokraik ne’e Ministeriu Financas aprezenta rezolusaun konaba aplikasaun Timor-leste ba Banku Investimentu no infraestutura Aziatiku hodi deskuti,ʺ dehan Helder Lopes.

Membru Governu ne’e realsa,  bainhira KM aprova ona rezolusaun ne’e sei haruka ba Parlamentu Nasionál hodi ratifika.

ʺBainhira ita ratifika ona rezolusaun ne’e ita sei sai membru kompletu iha banku ne’e hodi asesu apoiu tekniku hanesan asesoria no finanseira hodi dezenvolve infrastutura iha Timor-Leste,ʺ tenik nia.

Ministeriu Financas sei reprezenta governu hodi tuur iha AIIB bainhira sai ona membru permanenti.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editor: Gantry Meilana

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!