iklan

NASIONÁL

Komando PNTL Esforsu Kompleta Fasilidade UPF

Komando PNTL Esforsu Kompleta Fasilidade UPF

Membru PNTL husi unidade Fronteira wainhira partisipa iha aniversariu Polisia Nasional Timor Leste ba dala 17 iha akademia Polisia Komoro, Dili 27 Marsu 2017. Foto: TATOLI / Antonio Goncalves

DÍLI (TATOLI) – Menus fasilidade no kondisaun servisu fatin ne’ebe la favorese iha Unidade Polisia Fronteira (UPF), sei rezolve neneik hosi Komando Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) hodi komplet fasilidade ne’ebe sei menus. 

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Julio Hornay hateten, sei esforsu atu rezolve problema ne’ebe UPF hasoru hanesan infraestutura no fasilidades servisu.

ʺAmi hatene saida maka problema ne’ebe UPF hasoru, mais atu rezolve problema ne’e presiza apoiu orsamentu sufisienti,ʺ dehan Komisariu Julio Hornay iha Palasiu Prezidensiál Dili hafoin hasoru PR Taur Matan Ruak iha Kinta (06/04/2017).

Komandante PNTL ne’e hateten, komando kordena ona ho Ministeriu Interior hodi buka solusaun ba problema ne’e maski prosesu ne’e lao neneik.

ʺIta labele halo milagre dala ida deit maibe neneik ita sei hadia tamba ita hadia ona buat barak hahu husi PNTL hari’i tinan 2000 to’o agora,ʺ tenik komisariu polisia ne’e.

Polisia UPF oras ne’e hasoru problema edifisiu, radiu komunikasaun.

Jornalista: Agapito dos Santos / Editor: Gantry Meilana

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!