iklan

MUNISÍPIU

Liquisa Falta Bee Kuda Au Oan

Liquisa Falta Bee Kuda Au Oan

Bambú. Imajen/Espesiál

Koordenadór Grupu Au Liquisa (Ingles – Liquisa Bamboo Group), Joanico da Conceição hato’o relatoriu iha ámbitu inagurasaun sentru prosesamentu no lansamentu website Institutu Bamboo iha aldéia hatu-Nau, munisípiu Liquisa, Kuarta (5/4). Foto: TATOLI / Julio da Costa

LIQUISA (TATOLI) – Be’e mos sai preokupasaun Grupu Au Liquisa (Ingles – Liquisa Bamboo Group) ne’ebe difikulta sira atu kuda au oan hosi viveru ne’ebe sira hetan.

Joanico da Conceição nu’udar koordenador grupu ne’e hateten, durante ne’e, sira uza bee husi komunidade no hosi palangmerah internasionál.

“Ami pasensia wainhira sira trata ami, tamba ida ne’e ami liga ho moris, ami servisu to’o klaran ona, labele husik atu ami bele hetan orsamentu ruma husi buat ne’e,” katak Joanico iha ámbitu inagurasaun sentru prosesamentu no lansamentu website Institutu Bamboo iha Aldéia Hatu-Nau, Munisípiu Liquisa.

Inagurasaun sentru prosesamentu no lansamentu website Institutu Bamboo iha aldéia hatu-Nau, munisípiu Liquisa, Kuarta (5/4). Foto: TATOLI / Julio da Costa

Nune’e nia dehan, fulan-fulan la hetan saláriu maibé sei iha k’bit nafatin atu servisu tamba hare ba planu dezenvolvimentu atu haburas no hamatak nasaun doben ida ne’e.

“Dalaruma hau trata hau nia membru sira maibé sira la hetan osan fulan, balun dehan ami servisu hansane laiha benifísiu ida tamba sá mak hakarak haforsa atu servisu nafatin”. Dehan tan.

Nia haktuir, tinan 2015 Grupu Au Liquisa hetan apóiu mákina husi institutu bamboo, iha fulan tolu nia laran servisu halo operasaun ba au iha área rurais, hanesan Metagou, Leudahak no seluk tan.

Grupu Au Liquisa wainhira estabelese, servisu hamutuk Institutu Bamboo hodi servisu hamutuk halo kriasaun vivéirus.

Iha tinan 2016, grupu ne’e halo au oan ne’ebé produs husi vivérus hamutuk 3750 polibag, distribui no kuda iha sira nia plantasaun. To’o ohin loron, realiza au oan ne’ebé fó kuda iha plantasaun rasik hamutuk 11.250 polibag.

Biban ne’e, Koordenadór Grupu Au Liquisa husu ba governu atu suporta komputadór no makina printer tamba tuir nia durante ne’e servisu manual.

Jornalista: Julia Chatarina / Editor: Gantry Meilana

 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!