NASIONÁL, BAUCAU, POLÍTIKA

Bispu Basilio: Prezensa Partidu Barak Halo Konfuzaun

Bispu Basilio: Prezensa Partidu Barak Halo Konfuzaun

Bispu Dioseze Baucau, Don Basílio do Nascimento. Foto Tatoli/Zezito Silva

Baucau (TATOLI) – Prezensa Partidu polítiku barak iha Timor-Leste, bele hatetenatu haforsa demokrásia no prinsípiu Konstituisaun Repúblika Demokrárika Timor-Leste (RDTL) ne’ebe adopta multipartidaria, maibe prezensa partidu barak tuir Bispu Diocese Baucau, Don Basilio do Nascimento halo konfuzasaun.

“Timor-Leste nasaun ki’ik hamosu partidu barak halo ita konfuzaun maibé konstituisaun fo biban atu ema hotu iha direitu hari’i partidu,” hateten Bispu Basilio do Nascimento ba Ajénsia Notisioza TATOLI iha nia rezidénsia Baucau.

Tuir Amu Bispu, partidu barak hanesan prinsípiu demokrásia, maibé atu fo benefisiu ba nasaun mak sai pontu interogasaun ho razaun esperiénsia eleisaun prezidensiál hatudu kandidatu sira halo kampañia dalaruma ema oituan de’it.

Demokrásia ho direitu atu hatudu an hosi via demokrárika direitu ida-idak nian ho objetivu atu ajuda no kontribui nasaun nia di’ak. Entretantu, partidu sira hanesan fahe forsa hodi hetan votu maibé povu mak sei deside atu fo fiar hodi ukun.

“Se mak atu manan, ketak haluha katak ita hotu mesak Timoroan, presiza respeita malu, kuandu ema halo buat ne’ebé la di’ak,  entaun nasaun mak terus maibé hatudu buat di’ak nasaun no povu hakmatek” hateten Amu Bispu

Eleisaun prezidensiál la’o ho páz, hein katak eleisaun lejislativa mós la’o ho hakmatek ho sivízmu, delikdu no respeita malu.

Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste iha Artigu 46 iha pontu dahuluk hateten, sidadaun hotu-hotu iha direitu atu partisipa, hosi nia rasik eh liuhosi reprezentante ne’ebé hili tiha ona tuir demokrásia, ba vida polítika no ba asuntu públiku nian iha rai laran, pontu daruak, sidadaun hotu-hotu iha direitu atu halo no partisipa iha partidu polítiku sira no pontu da toluk kona-ba konstituisaun no organizasaun ba partidu politiku sira lei mak regula.

Jornalista: Zezito Silva / Editor: Gantry Meilana

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!