iklan

EKONOMIA, DILI, MUNISÍPIU

AIFAESA Lakohi Hamate Negósiu Iha Timor-Leste

AIFAESA Lakohi Hamate Negósiu Iha Timor-Leste

Koordenadór AIFAESA, Abilio Oliveira Sereno. Imajen/Egas Cristovão

DILI, (TATOLI) – Koordenadór Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika no Sanitária (AIFAESA), Abílio Oliveira Sereno, hatete AIFAESA lakohi hamate negósiu iha Timor-Leste, maibé hola parte iha dezenvolvimentu nune’e ajuda atu halo dezenvolvimentu ida ne’ebé bele fó saúde di’ak ba populasaun.

“La’ós tan ita hakarak manán osan estraga fali populasaun ne’e labele, tanba ne’e mak ami kumpri orden no lejislasaun ne’ebé regula atividade ekonómika”, Abílio hatete iha Aitarak Laran, ohin, hafoin halo operasaun ba restaurante 23 ne’ebé viola lei ijiene nian, nune’e notifika sira atu taka provizóriu durante loron 90 hodi hadi’a sira-nia kondisaun fatin.

Maski estabelesimentu sira ne’ebé iha tiha ona lisensa, maibé kondisaun ijiene ladi’ak sei lahusik atu loke.

“Tanba entidade ne’ebé fó lisensa ne’e lamai halo vistoria, vistoria ne’e para haree sira-ne’e iha kondisaun para fó lisensa ka la’e? Komesa agora bá oin restaurante ne’ebé iha lisensa, maibé laiha kondisaun ijiene ami taka”.

Abílio hatutan AIFAESA iha kompeténsia atu hasai lisensa husi estabelesimentu ne’ebé laiha kondisaun atu hala’o nia atividade hanesan restaurante.

Sobre sasán ne’ebé liu prazu, koordenadór hatete atu hotu laiha, maibé serbisu AIFAESA halo atu redús.

“Atu lakon ne’e susar tanba sasán mai hotu husi rai-liur, ne’ebé expire (liu prazu) ka estragadu ne’e ami haree nafatin, maibé la’ós para halo hotu, difisil uitoan tanba ita-nia nasaun seidauk iha auto-subsisténsia para ita rasik redús sasán importasaun. Agora sasán mai husi liur kuaze porsentu 70, ne’ebé kuandu hetan sasán sira expire ami lori kedan bá halo destruisaun, sira mós tenke hetan multa, ida ne’ebé expire selu husi 1000 to’o 5000, ida estragadu ne’e husi 5000 to’o 10,000”.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!