iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, MUNISÍPIU

Vendedór Batugadé Halerik Sasán La Folin

Vendedór  Batugadé Halerik Sasán La Folin

vendedóra, Ermelinda Pereira Maia

BATUGADÉ (TATOLI)-Vendedór Munisípiu Bobonaru, Postu  Administrativu Balibó, Suku Batugadé halerik, sasán hanesan modo tahan, ai-farina, fehuk, talas no seluk tan la folin, inklui fatin fa’an sira-nia produtu la di’ak.

“Fatin ladún di’ak, ema menus atu sosa. Sosa mós loron ida la to’o dolar 10 ,” informa vendedóra, Ermelinda Pereira Maia ba Ajénsia TATOLI, iha merkadu Batugadé, ohin.

Tanba ne’e, nia sujere ba governu foun tuir mai, lidera husi partidu saida de’it hodi bele taun konsiderasaun, atu hadi’a. Tanba atividade hodi fa’an sasán, liuliu produtu lokál sira ne’e kleur ona hahú husi dadeer to’o loro kri’ik, loroloron hodi sustenta família no haruka oan sira ba eskola.

Iha fatin hanesan,  Xefe suku Batugadé, Januário Moisés informa katak nia komunidade barak halo atividade negósiu ki’ik sira. Fa’an modo hodi sustenta sira-nia moris, ba nesesidade moris loroloron.

“Komunidade iha Batugadé, hela iha liña fronteira, nia preokupasaun mak dala ruma halo atividade hodi buka moris, maibé dala ruma hetan kontrolu husi autoridade seguransa sira, husi parte Timor-Leste inklui Indonézia nian.”

Jornalista: Rafy Belo

Editór : Manuel Pinto

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!