iklan

EKONOMIA

Kooperativa 39 Iha Dezenvolvimentu Di’ak Liu Iha Área Kréditu

Kooperativa 39 Iha Dezenvolvimentu Di’ak Liu Iha Área Kréditu

Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsénio Pereira da Silva hasoru malu ho Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Foto TATOLI: Egas Cristovão

DILI, 09 maiu 2019 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKooP) rejista kooperativa hamutuk 195, ne’ebé iha ramu 13. Maibé, iha kooperativa hamutuk 39 mak haree nia dezenvolvimentu ne’e di’ak liu-liu iha kooperativu kréditu.

Informasaun ne’e fó sai husi Sekretáriu Estadu Kooperativa, Arsénio Pereira da Silva ba jornalista sira hafoin hasoru malu ho Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak hodi relata progresu serbisu kooperativa nian.

“Ohin ha’u aprezenta hotu no halo sumáriu ba Primeiru-Ministru atu iha informasaun mós aleinde ami halo relatóriu kada fulan tolu ba Prezidénsia Konsellu-Ministru, maibé ba Primeiru-Ministru ami tenke nafatin fó informasaun ho relatóriu sira ne’ebé mak iha, liu-liu progresu servisu sira ne’ebé iha ona,” informa tan Sekretáriu Estadu, Arsenio Pereira, iha Palásiu Governu, kuarta (08/05).

Governante ne’e mós haktuir, durante enkontru ho primeiru-ministru, halo diskusaun barak liu kona-ba programa SEKooP nian, atu haree programa sira ne’ebé la’o tenke benefisia povu iha área rurál.

“Transferénsia públika ba kooperativa sira tenke tau atensaun no monitorizasaun, atu sira bele iha rendimentu no iha kreximentu ekonomia, liu-liu iha ekonomia makro tanba ita hotu hatene katak populasaun barak nia vida mak agríkola,” dehan sekretáriu estadu.

Hodi dehan tan, la-signifika hala’o serbisu Ministériu Agrikultura no Peska (MAP) nian, maibé kuandu kooperativa agríkola ne’e hanesan dekretu lei mak fó dalan, nune’e sira ne’ebé involve bele fasilita ho di’ak no parte ministériu mós bele sukat.

Governante ne’e mós aprezenta serbisu ministériu hala’o ona no ezekusaun orsamentu SEKooP ne’ebé atinji porsentu 19.

Nune’e Xefe Governu enkoraja SEKooP no fó hanoin atu serbisu makas hodi bele rezulta buat ruma. “Kada ministériu tenke iha programa prioridade atu hatudu rezultadu durante ita nia mandatu saida mak ita hetan,” friza Sekretáriu Estadu.

Jornalista       : Julia Chatarina

Editór             : Rafy Belo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!