iklan

NASIONÁL, JUSTISA, DILI, MUNISÍPIU

KAK Sei Sensibiliza Prevensaun Korrupsaun iha Munisípiu Tolu

KAK Sei Sensibiliza Prevensaun Korrupsaun iha Munisípiu Tolu

Komisáriu no Adjuntu Komisáriu sira hosi KAK hasai foto hamutuk ho Prezidente Repúblika, Francisco Guterres Lú Olo, hafoin hala’o enkontru. Imajen/Mídia GPR

DILI, 07 agostu 2019 (TATOLI) – Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés) iha tempu badak, sei halo sensibilizasaun no sosializasaun kona-ba  kombate korrupsaun ba funsionáriu estadu iha Munisípiu Baucau, Luatem ho Viqueque.

 Notísia Relevante : KAK Iha Prioridade Haat Ba 2019

Adjuntu KAK, Luís Oliveira Sampaio. Imajen/Xisto Freitas Piedade

Adjuntu KAK ba Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio, ohin, iha Otél Ramelau,  informa, antes ne’e mós KAK dezeña ona servisu sensibilizasaun kombate korrupsaun iha Munisípiu Ainaro ho Suai, ho nia alvu funsionáriu estadu.

Iha atividade sensibilizasaun ne’e, Luis Oliveira Sampaio hateten, sei foka mós ba estudante sira atu sira bele iha koñesimentu  kona-ba boa governasaun.

Notísia Relevante: KAK Loke Investigasaun ba Kazu Indikasaun Korrupsaun 40-Resin

“Ha’u hanoin iha tempu badak sei hala’o fali sensibilizasaun no prevensaun ba iha Munisípiu Baucau, Viqueque no Lautem,” afirma Luis Oliveira Sampaio.

Esperiénsia iha Ainaro ho Suai,  katak Luis Oliveira Sampaio, funsionáriu públiku ho ajente administrasaun Estadu sira entuziazmu tebes hodi rona matéria sira kona-ba boa governasaun, prevensaun korrupsaun no lei sira ne’ebé aplikavel ba kazu abuzu podér, mal jestaun no korrupsaun.

Notísia Relevante : KAK Aprezenta Programa Tinan Lima ba Xefe Estadu

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór       : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!