DESPORTU, HEADLINE

Atleta Timoroan Husi Modalidade 12 Preparadu Kompete iha Sea Games

Atleta Timoroan Husi Modalidade 12 Preparadu Kompete iha Sea Games

Sea Games 2019. Imajen Espesiál

DILI, 18 outubru 2019 (TATOLI) – Timor-Leste sei partisipa iha Jogu Internasionál Sudeste Aziátiku (Sea Games) iha 30 novembru to’o 11 dezembru 2019, ne’ebé sei realiza iha Manila, Filipina, tanba ne’e husi parte atrlete husi modalidade oioin preparadu hodi tuir eventu internasionál ne’e.

Segundu Vise Prezidente Komité Olímpiku Nasionál Timor-Leste (CONTL-sigla portugés), Vicente Carvalho da Silva, hateten preparasaun ba atleta sira la’o di’ak no besik ona atu aranka ba fatin eventu.

“Preparasaun ita-nian hotu ona. Hela de’it fulan ida atu ita aranka ba partisipa ona. Sábadu, 21 outubru agora ha’u sei ba Filipina hodi haree informasaun ikus liu iha eventu ne’ebé ita atu partisipa”, tenik Visente ba Agência Tatoli, iha sede CONTL, sesta ne’e.

Nune’e, nia informa, kona-ba modalidade ne’ebé konfirmadu atu partisipa iha jogu rejionál ne’e mai hosi modalidade 12, kompostu husi Futeból, Atletizmu, Levantamentu Pezu, Karaté, Taekwondo, Voleiból, Siklizmu, Pencak Silat, Ténis Meza, Boxe, Natasaun no Tiru.

Enkuantu hosi modalidade 12 ne’e, atleta hamutuk na’in-59, ofisiál na’in-21, ofisiál CONTL na’in-8, mídia na’in-4 no kondutór ida.

Haree ba loron ne’ebé besik dadauk ona, estrutura Komité ne’e husu ba modalidade hotu atu labele halo mudansa ba atleta.

“Loron besik ona, ami trata sira-nia billete hotu ona no laiha tan mudansa ba atleta sira. Kuandu iha mudansa entaun federasaun maka sei responsabiliza”, nia dehan.

Entretantu, tuir oráriu, modalidade futeból sei aranka 30 outubru, hafoin modalidade seluk sei tuir iha faze tolu tuir mai.

Jornalista: Hortençio Sanchez

Editór: Xisto Freitas

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!