EKONOMIA, HEADLINE

IGE Rekolla Reseita Millaun $2

IGE Rekolla Reseita Millaun $2

Ministru Obra Públika (MOP), Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, hala’o audiénsia ho deputadu Komisaun E no C hodi konsulta OJE 2020. Imajen/Florencio Miranda Ximenes.

DILI, 28 outubru 2019 (TATOLI) – Ministru Obra Públika (MOP), Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires, informa iha tinan ne’e, Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE, sigla portugés) rekolla ona reseita hamutuk millaun $2 hodi hatama ba kofre Estadu.

Ministru Salvador hatete reseita hirak ne’e arrekada husi kompañia balun ne’ebé aluga fali ekipamentu pezada no ofisina IGE nian.

Ho reseita sira ne’e, MOP sei kontinua prevee orsamentu ba IGE atu kontinua fó atendimentu ba kazu emerjénsia ne’ebé kauza husi dezastre naturál.

“OJE 2020, ami mós aloka millaun $3 ho orsamentu adisionál millaun $3  ba IGE atu kontinua sosa ekipamentu pezada sira hodi bele atende situasaun emerjénsia ne’ebé akontese iha ita-nia rai”, Ministru Salvador afirma iha ámbitu audiénsia Orsamentu Jerál Estadu 2020 ho komisaun E no C iha Plenária Parlamentu Nasionál, ohin.

Nia dehan, IGE hanesan instituisaun públika ida Estadu nian ne’ebé presiza sosa no halo manutensaun ba ekipamentu ka mákina pezada no edifísiu foun hodi fó atendimentu ba moris di’ak populasaun sira-nian.

MOP salienta hakarak hola uluk mákina asphalt mixing plant atu fó atendimentu ba estrada ka alkatraun kuak ki’ikoan sira ne’e, hodi hamenus dependénsia ba kompañia sira.

Prezidente Komisaun E ne’ebé trata asuntu infrastrutura, Abel Pires, husu ba MOP atu tau orsamentu ba IGE hodi sosa ekipamentu no mákina pezada tanba daudaun ne’e mákina sira tuan hotu ona, maibé kontinua fó atendimentu emerjénsia ba área ne’ebé hetan dezastre naturál.

“Ita-nia mákina ka ekipamentu sira ne’e, maski ho idade tuan no kleur ona, maibé to’o ohin loron sempre fó nafatin atendimentu di’ak ba iha territóriu Timór laran tomak”, nia dehan.

Entretantu, Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak mós orienta ona ba IGE atu prepara aan didi’ak atu sai empreza públika ka empreza estatál iha tinan oin (2020) hodi buka rasik osan no hatama osan ba kofre Estadu.

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!