iklan

BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Komunidade Suku Soilesu Fó Hanoin SEKOMS Harii Biblioteka Komunitária

Komunidade Suku Soilesu Fó Hanoin SEKOMS Harii Biblioteka Komunitária

Biblioteka Komunitária. Imajen/Espesiál

BOBONARO, 18 jullu 2020 (TATOLI) Komunidade Suku Soilesu Marobo, Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro fó sujestaun ba Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) atu harii biblioteka komunitária hodi abitua kultura lee ba joven sira.

“Komunidade sira fó hanoin ba Governu atu promove biblioteka komunitária. Entaun ita espera orsamentu 2020 no 2021 ne’ebé iha tempu badak ita sei aprezenta  bele aprova, hodi programa no atividade sira ne’ebé ita planeia ona bele ezekuta iha tinan ne’e ka tinan oin,” tenik Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’ iha Suku Soilesu, sesta (17/07).

Governante konsidera inisiativa atu harii biblioteka komunitária ne’e di’ak tanba bele fasilita informasaun ba komunidade hotu, nune’e bele entende progresu no lalaok dezenvolvimentu iha iha Timor-Leste.

“Kualkér sidadaun tenke akompaña no abitua lee, tanba lee hola parte eleva ita-nia koñesimentu hodi bele kontribui ideia, opiniaun no sujestaun balun relasiona ho atividade ekonomia ne’ebé maka la’o atu ita hamutuk dezemvolve di’ak liután,” dehan Akara.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Soilesu, Norberto Martins Simões, konsidera Governu presiza  estabelese sentru biblioteka komunitáriu atubele ajuda komunidade joven sira, liuliu estudante sira atu lee.

“Ha’u hanoin Governu lansa ona Programa Naroman ba Suku, ne’ebé estabelese ona sentru informasaun sira, tanba ne’e karik bele Governu tau tan bibloteka komunitária iha suku sira hodi ajuda joven sira eleva  koñesimentu. Tanba ho biblioteka komunitária bele mentaliza joven sira kuda kultura lee iha Suku Soilesu rasik,” nia akresenta.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!