iklan

NASIONÁL, HEADLINE

Aniceto Guterres: “Ita tenke dignifika Parlamentu Nasionál ho maneira pozitiva”

Aniceto Guterres: “Ita tenke dignifika Parlamentu Nasionál ho maneira pozitiva”

Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres. Imajen TATOLI /Egas Cristóvão.

DILI, 04 setembru 2020 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, hateten ema hotu tenke dignifika Parlamentu Nasionál ho maneira pozitiva hodi hala’o podér bazea ba konstituisaun haruka.

Notísia Relevante: Lia-na’in sira hatuur hikas meza prezidénsia PN ho serimónia kulturál

“Ita tenke dignifika no konstroi imajen Parlamentu Nasionál ho maneira pozitiva hodi bele hala’o podér no solusaun sira-ne’ebé Konstituisaun fó. Meza prezidénsia Parlamentu Nasionál nu’udar símbolu podér, lideransa, konfiansa, respeita, sai fatin ba reprezentante povu sira, dirije, orienta, kontrola debate sira kona-ba asuntu estadu ninian,” Aniceto Gueterres hateten iha ámbitu repozisaun meza prezidénsia foun iha uma-fukun Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Tanba ne’e, nia dehan, símbolu hirak-ne’e merese hetan respeita hanesan mós respeitu ne’ebé hatudu ba povu ne’ebé depozita konfiansa ba nia saseluk sira iha uma-fukun Parlamentu Nasionál.

“Ho serimónia kulturál repozisaun meza Prezidente Parlamentu Nasionál ninian iha salaun plenária uma-fukun Parlamentu Nasionál, ita hotu iha responsabilidade atu tane-aas nafatin imajen Parlamentu Nasionál no hatudu hahalok ezemplár ba públiku no ba povu tomak,” nia hateten. 

Nia dehan, organizasaun podér polítiku iha Timor-Leste tuir Parlamentu Nasionál nia fatin sentrál ba desizaun boot iha Estadu no sai illas demokrasia reprezentativa ne’ebé lori povu tomak nia naran.

Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e dehan, ezersísiu podér polítiku demokrátiku ne’e rekoñese opozisaun iha governasaun estadu nian ba interese nasionál.

“Dinámika ezersísiu podér polítiku no prátika demokrasia reprezentativa hanesan ida-ne’e hodi hariku ita-nia kontribuisaun ba konsolidasaun estadu demokrátiku no reforsa dezenvolvimentu nasionál”, hateten Aniceto Guterres.

Notísia Relevante: Amu José husu ukun na’in sira konsidera-aan hanesan Ministru Kristu Nian

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Xiemenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!