iklan

NASIONÁL, HEADLINE

Rede Feto hakarak reforsa partisipasaun feto iha dezenvolvimentu nasaun

Rede Feto hakarak reforsa partisipasaun feto iha dezenvolvimentu nasaun

Inan Feton ida hare hela parede nebe artist Feto Timor Oan sira pinta hodi dezemvolve sira nia talentu durante sira aprende, Dili 11 Setembru 2019.Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 06 novembru 2020 (TATOLI)–Prezidente Rede Feto Timor-Leste, Yasinta Luzinha  hateten, Rede Feto hakarak refeorsa parisipasaun feto iha dezenvolvimentu Estadu no Nasaun iha loron aban nian hodi bele motiva jerasaun foun sira.

Notisia Relevante: Rede Feto ezije justisa adekuadu ba kazu Raikotu

“Rede Feto hakarak kontinua haforsa partisipasaun feto nian iha dezenvolvimentu Estadu tanba liuhosi sira-nia esforsu mak bele motiva jerasaun foun sira. Katak, feto la mesak, feto sempre hamutuk ho família, sosiedade no Estadu,” Yasinta hateten asuntu ne’e ba Agência TATOLI  iha nia knaar fatin Obrigado Barak, Dili, sesta ne’e.

Yasinta koa’lia asuntu ne’e relasiona ho komemorasaun loron nasionál Feto TL iha tinan ne’e, tanba nia konsidera loron nasionál feto mak sai hanesan loron istóriku ba istória pasadu ba feto eroina Timor-Leste nian.

“Loron feto mak loron istóriku ba istória feto Timor-Leste nian iha momentu ne’ebá, tanba ne’e mak ita tenke fó onra no dignifika ita-nia eroina ne’ebé luta hodi liberta rai-doben ida-ne’e,” nia hateten.

Rede Feto rekoñese katak, iha tempu rezisténsia diferensa tebes ho situasaun ohin loron tanba uluk inimigu mai hosi ema-nia rai maibé ohin loron inimigu mai hosi sosiedade rasik.

“Inimigu uluk ne’e, ita hatene no koñese malu. Maibé ikus mai ita hamutuk hodi konsege duni sai sira hosi ita-nia rai-doben. Agora inimigu la’ós ema seluk maibé inimigu mai hosi ita-nia família uma laran no sosiedade,” nia hateten.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Câncio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!