iklan

NASIONÁL, HEADLINE

Juventude presiza hamutuk atu hateke ba futuru

Juventude presiza hamutuk atu hateke ba futuru

Prezidente interinu PATIFOR, Gregório Saldanha. Imajen Tatoli/Egas Cristovão.

DILI, 09 novembru 2020 (TATOLI)– Prezidente Comité 12 Novembru (C12N), Gregorio Saldanha, hateten juventude Timor-Leste presiza hamutuk atu hateke ba futuru tanba futuru iha juventude sira-nia liman.

Notísia Relevante: Sobrevivente Hermínia de Deus hamosu divizaun saúde iha Comité 12 Novembru

“Imi joven sira presiza hamutuk hodi hateke ba futuru tanba futuru iha imi joven sira nia-liman,” Prezidente Comité 12 Novembru (C12N), Gregorio Saldanha, hato’o lia-menon ne’e ba juventude sira liuhosi Agência TATOLi iha edifisiu PATIFOR Motael, Dili, segunda ne’e.

Nia dehan, tanba iha movimentu ida, servisu ida, determinasaun ida, buat sira ne’e hotu halo ho hakarak no halo ho fuan boot ho enérjia. Atu komemora loron ida-ne’e hafanun fali maluk joven sira-nia fuan atu hadomi malu no mós presiza iha toleránsia ba malu iha unidade no domin nia laran.

“Ami uluk iha funu ne’e, ami hakuak malu no respeita malu mak hodi manan funu ne’e. Ha’u nafatin husu ba imi joven sira tenke banati tuir ami uluk nia dalan atu nune’e lori Timor ba oin,” nia dehan.

Nia dehan, juventude sira mak eskolla no deside atu banati tuir ida-ne’ebé mak uluk lutadór ka luta-na’in sira husik hela liuliu hosi tinan 1974 mai to’o agora.

“Imi haree no halo tuir  buat ne’ebé uluk ami halo la di’ak, lalika halo tuir ida. Maibé, ha’u husu ba imi halo tuir mak buat ne’ebé ami halo ida di’ak. Imi presiza halo mudansa ba ita-nia rai ne’e. Ha’u hakarak tinan 20 ba oin tan, Timor-Leste labele hanesan ne’e ona,” Gregorio hateten.

Notísia Relevante: Sobrevivente C12N maiória seidauk hetan servisu

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!