iklan

BOBONARO, MUNISÍPIU, SEGURANSA

MI husu UPF kontrola fronteira ho rigorozu

MI husu UPF kontrola fronteira ho rigorozu

Vise-Ministru Interiór, António Armindo hala’o vizita ba postu UPF Derok Ren, suku Cova, postu administrativu Balibo, munisípiu Bobonaro, kinta (08/07). Imajen MI.

DILI, 09 jullu 2021 (TATOLI)—Ministériu Interiór (MI) liuhosi Vise-Ministru Interiór, António Armindo, husu membru Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF), atu hala’o kontrolu ho rigorozu liu-tán iha liña fronteira, hodi halo prevensaun ba COVID-19.

António Armindo husu ne’e, bainhira hala’o vizita ba postu UPF Derok Ren, suku Cova, postu administrativu Balibo, munisípiu Bobonaro, kinta (08/07).

Notísia relevante:Estudante Timoroan 52 Tama-Tan Hosi Fronteira Batugade

“Atu evita transmisaun virus foun tama ita nia-nasaun, presiza serbisu hamutuk hodi reforsa seguransa iha fronteira liu hosi operasaun no patrullamentu konjunta ho membru F-FDTL iha fronteira, hodi kontrola movimentu ilegál,” António Armindo.

Governante ne’e observa katak, área ne’e besik liu Indonézia ne’ebé fásil tebes ba movimentu ilegál, no posibilidade boot atu transmite virus ne’ebé sei lori perigu ba vida populasaun.

Tanba ne’e, nia mós husu ba komunidade ne’ebé hela besik iha área ne’e atu ajuda maluk UPF-sira hodi  fó informasaun bainhira hetan ema ruma hala’o movimentu ilegál iha fronteira.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!