iklan

NASIONÁL, HEADLINE, POLÍTIKA

PN autoriza Prezidente Repúblika dekreta estadu emerjénsia dala-XVI

PN autoriza Prezidente Repúblika dekreta estadu emerjénsia dala-XVI

Imajen/Media PR.

DILI, 27 jullu 2021 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál liuhosi Komisaun Permanente (KP) autoriza ona Prezidente Repúblika dekreta estadu emerjénsia ba dala-XVI ba territóriu nasionál.

Komisaun Permanante kompostu hosi deputadu na’in-32 autoriza Xefe Estadu dekreta estadu emerjénsia bazea ba Konstituisaun RDTL artigu 25 (Estadu esesaun nian), alínea 1 katak Lei de’it mak bele hapara direitu, liberdade no garantia fundamentál bainhira iha Estadu serku ka estadu emerjénsia nia laran tuir Lei-Inan haruka.

Notísia Relevante: KE-KSDS rekomenda ba PR husu PN estende Estadu Emerjénsia

Renovasaun deklarasaun estadu emerjénsia ba dala-XVI ne’e aprovadu ho rezultadu votasaun nominál a-favór 18, kontra 0 no abstensau13 nune’e autoriza Xefe Estadu dekreta estadu emerjénsia ba loron 30 tán, hahú hosi oras 00.00 iha loron 01 agostu 2021 (domingu) no termina iha oras 23.59 loron 30 agostu 2021 (segunda-feira).

Razaun renovasaun deklarasaun estadu emerjénsia ho fundamentu iha subsisténsia hasoru situasaun kalamidade públika iha territóriu nasionál tomak.

“Nune’e rezolusaun kona-ba autorizasaun deklarasaun estadu emerjénsia aprovadu,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, anunsia liuhosi plenária.

Razaun Prezidente Repúblika husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál tanba situasaun COVID-19 iha Timor Osidentál (NTT-sila indonézia) iha konfirmadu kazu infesaun 29.185 no ema na’in 618 mak mate.

Razaun seluk tán mak oras ne’e mundu hasoru variante foun Delta COVID-19 ne’ebé oras ne’e alastra ona iha nasaun viziñu Indonézia.

Pedidu Xefe Estadu nian bazea ba proposta VIII Governu Konstitusionál nian, nune’e Timor-Leste tenke antesipa hodi halo prevensaun liuhosi medida sira hodi hasoru variante foun ne’e tanba rejista ona na’in 26 ne’ebé mate asosiada ho COVID-19.

Mensajen Prezidente Repúblika Francisco Guterres ‘Lú Olo nian, propoin ba Parlamentu Nasionál atu halo estensaun estadu emerjénsia ba loron 30 tán iha territóriu nasionál ho parsialmente suspende sirkulasaun internasionál, liberdade sirkulasaun, direitu reuniaun no manifestasaun, liberdade kultu (culto) inklui limita no proibisaun realizasaun selebrasaun relijioza.

Nune’e mós direitu ba edukasaun inklui halo suspensaun temporária ba prosesu no atividade ensinu aprendizajen ho rejime prezensiál, direitu propriedade no inisiativa ekonómika privada.

Purtantu direitu rezisténsia sira sei impede hosi autoridade publika bainhira sidadaun sira la kumpre medida ezekusaun.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!