EKONOMIA, HEADLINE, LAUTÉM, MUNISÍPIU

Pose estrutura, SEKoop husu Kooperativa Adorada Tutuala atu fiar malu

Pose estrutura, SEKoop husu Kooperativa Adorada Tutuala atu fiar malu

Seremónia pose ba estrutura Kooperativa Kréditu Uniaun Adorada, iha suku Tutuala, tersa (24/08). Imajen TATOLI/Natalino Costa

LAUTÉM, 24 agostu 2021 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, fó pose ba estrutura Kooperativa Kréditu Uniaun Adorada iha suku Tutuala, postu administrativu Tutuala, munisípiu Lautém.

Iha seremónia pose, Sekretáriu Estadu husu ba estrurura no membru kooperativa sira atu fiar malu hodi jere kooperativa ho di’ak, nune’e komunidade Tutuala bele sente sai benefisiáriu ba kooperativa ne’e rasik.

“Kooperativa ne’e tenke fiar malu, se la fiar malu maka lalika iha kooperativa. Maski kooperativa hahú ho membru oituan, la’ós problema, importante maka tenke fiar malu nune’e bele lori kooperativa ba oin. Ha’u hein ita-bo’ot sira organiza-an no husu atu envolve-an iha kooperativa tanba kooperativa ne’e baze maka membru la’ós osan,” Governante ne’e dehan iha suku Tutuala, tersa ne’e.

Nune’e, nia promete sei kontinua apoia no fasilita kooperativa Adora liuhosi formasaun no kapasitasaun atu estrututa no membru sira iha koñesimentu jere kooperativa.

“Formasaun no edukasaun ne’e SEKoop kontinua fó prioridade no sei apoia komputadór no fó apoiu fundu hodi harii edifísiu bainhira membru kooperativa ne’e atinje ona 250,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Prezidente Kooperativa Adorada, Ervacio da Costa Guimarães, husu ba komunidade Tutuala hodi hamutuk dezenvolve kooperativa kréditu ne’e.

“Ha’u husu ba inan aman inklui joven sira, mai hamutuk hodi dezenvolve kooperativa Adorada tuir naran kooperativa nian, nune’e komunidade Tutuala hotu bele sente benefísiu kooperativa,” nia hameno.

Nune’e mós, Administradór postu administrativu Tutuala, Albino de Araújo, apresia ho prezensa Sekretáriu Estadu tanba bele enkoraja kooperativa foun ne’e hodi dezenvolve di’ak liután, tanba kooperativa mós sai baze fundamentál ba ekonómia família.

“Tanba ne’e, ha’u husu atu Sekretáriu Estadu Kooperativa fó formasaun no kapasitasaun ba membru no estrurura Kooperativa Adorada, nune’e bele jere kooperativa ne’e ho di’ak liután,” nia hatutan.

Sorin seluk, Xefe suku Tutuala, Tito Caetano, apresia tanba komunidade iha suku ne’e iha inisiativa rasik kria kooperativa kréditu uniaun.

“Ha’u sente kontente no agradese tanba komunidade Tutuala hamutuk harii kooperativa kréditu no ha’u kontente tanba ohin Sekretáriu Estadu Kooperativa rasik maka mai hodi fó pose ba estrutura kooperativa,” nia tenik.

Nune’e, Autoridade lokál ne’e husu komunidade atu hamutuk jere kooperativa Adorada atubele fó benefísiu ekonómiku direta família.

“Ha’u iha esperiénsia, tanba kooperativa iha suku ne’e barak maibe Governu foin akumula fali, ne’e ha’u apresia tebes. Tanba ne’e, ha’u husu ba membru kooperativa, ha’u lakohi harii ohin, maibé aban bainrua kooperativa lakon filafali,” nia dehan.

Jornalista : Natalino Costa
Editora     : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!