iklan

BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

STAE sei kompleta ekipamentu eleitorál iha Baucau tempu besik

STAE sei kompleta ekipamentu eleitorál iha Baucau tempu besik

Diretór Jerál STAE, Acelino Manuel Branco. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

BAUCAU, 21 setembru 2021 (TATOLI)–Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, hateten, iha tempu badak sei distribui ekipamentu materiál atu atende eleitór sira iha Baucau.

“Tékniku sira iha nível munisípiu informa ona katak Baucau rasik falta de’it postu rua, maibé ha’u hateten tempu badak sei kompleta tanba sei iha tempu to’o semana daruak janeiru 2022,” Diretor STAE hateten iha salaun apuramentu munisipál, Villa nova, tersa ne’e.

Atividade atendimentu hahú iha loron 01 fulan-jullu, ne’ebé hala’o iha postu 75 iha territóriu Timor-Leste, maibé tanba situasaun pandemia ho impozisaun serka sanitária no konfinamentu obrigatóriu, limita movimentasaun.

“Loos duni katak iha postu balun, to’o agora ita seidauk koloka ekipamentu, maski nune’e ita halo hela asaun sira balun, liuliu hanesan iha postu Venilale lori laptop halo atendimentu no lori mai munisípiu hodi emprime atu distribui kartaun ba eleitór sira,” Alcino hateten.

Prosesu akizisaun ekipamentu foun tama tarde tanba tenke importa no situasaun COVID-19.

Maski nune’e, materiál hirak ne’e iha ona portu Dili no tempu badak sei distribui hodi kompleta materiál iha postu sira.

Seluk mak edifísiu STAE hetan estragu hosi inundasaun foin lalais, hodi rezulta ekipamentu ne’ebé prepara ona atu uza ba resensiamentu sei iha manutensaun.

STAE munisípiu Baucau foin rekruta funsionáriu neen hodi koloka iha postu sira, maibé menus ekipamentu hanesan laptop, printer fargo, cleaning kid, kadernu eleitorál, blanco no kadernu atualizasaun dadus.

Jornalista : Natalino Belo

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!