iklan

NASIONÁL, EDUKASAUN, HEADLINE

HIAM Health sei realiza formasaun movel iha Aileu

HIAM Health sei realiza formasaun movel iha Aileu

Formandu Sentru Treinamentu Vokasionál Juventude (STVJ, sigla portugés) Gleno, iha área hortikultura hala’o hela prátika. Imajen/Espesiál.

DILI, 30 setembru 2021 (TATOLI)—Atu hasa’e bensfisiáriu 40-resin nia koñesimentu, iha fulan outubru ne’e Sentru Formasaun Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM) Health sei realiza formasaun movel iha área hortikultura iha Munisípiu Aileu.

“Formasaun movel ne’e, atu hasa’e joven sira-nia koñesimentu iha área agrikultura atu sira bele kria kampu traballu ba sirania aan rasik,” Diretóra Sentru Formasaun Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM) Health, Rosaria Martins da Cruz, hateten ba Agência Tatoli, via telefónika, kinta ne’e.

Tuir nia, bainhira atu forma ema ida atu sai to’os na’in ida ne’ebé di’ak, mak nia tenke koñese konabá identifikasaun ba rai, halo utilizasaun ba rai, halo konservasaun ba rai, halo identifikasaun ba fini, no halo mós manutensaun ba to’os.

Formasaun movel ne’e, daudaun ne’e iha hela faze konsultasaun entre sentru formasaun no grupu benefisiáriu sira ba realizasaun formasaun movel refere.

“Formasaun movél ne’e, daudaun ami halo hela konsultasaun ho extensionista sira no ho grupu benefisiáriu sira-ne’ebé mak SEFOPE oferese mai ami. Tanba ida-ne’e la’ós aminia grupu trajetu maibé ida-ne’e SEFOPE nia grupu trajetu. Ne’ebé, atividade ba formasaun movel ne’e ami sei hahú iha fulan outubru nia laran,” nia dehan.

Formasaun movel ne’e sei hala’o ba grupu benefisiáriu sira ho durasaun durante semana rua nia laran ba benefisiáriu40, ne’ebé kada grupu benefisiáriu ne’e ema na’in10 mak sei tuir formasaun ne’e.

Entretantu, fundu ne’ebé Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál Empregu (SEFOPE) fó apoiu ba Sentru Formasaun Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM) Health ne’e, hamutuk $23,390 hodi bele realiza formasaun movel iha área hortikultura.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!