iklan

EKONOMIA, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Projetu mão de obra iha Baucau atinje 75%

Projetu mão de obra iha Baucau atinje 75%

Admistradór Postu Administrativu Baucau Vila, Francisco Ximenes. Imajen Tatoli/Natalino Belo.

BAUCAU, 10 novembru 2021 (TATOLI) – Implementasaun projetu mão de obra iha postu administrativu Baucau Vila, munisípiu Baucau faze daruak atinje ona 75%.

Administradór postu administraitvu Baucau Vila, Francisco Ximenes, hateten, programa mão de obra iha Baucau vila daudaun ne’e atinje ona 75% no tuir alvu sei termina antes selebrasaun loron proklamasaun independénsia 28 Novembru.

“Agora daudaun sei hein materiál serbisu hosi Dili, bainhira kompleta ona mak kontinua fali nune’e faze daruak nian tanba faze daruak daudaun ne’e atinje ona 75%,” Administradór postu administrativu Baucau Vila, ko’alia iha vila antiga, kuarta ne’e.

Materiál ne’ebé falta mak komposta hosi tinta ne’ebé sei pinta trotoár no silindru ne’ebé utiliza ba hadi’a estrada tanba sei utiliza hodi ateru fatin selebrasaun loron proklamasaun independénsia 28 Novembru iha aldeia Darsula, suku Gariuai.

“Ami garante katak seidauk to’o 28 Novembru hakarak ka lakohi tenke remata,” Francisco akresenta.

Hosi programa mão de obra iha Baucau vila hamutuk atividade haat hanesan limpeza jerál kontinua nafatin, pinta monumentu finaliza ona, enkuantu programa rua seluk hanesan pinta trotoár no manutensaun estrada sei hein materiál serbisu.

“Laiha loron definitivu, importante mak sura loron 30 tenke termina, laiha planu tenke to’o fulan no loron maibé bazea kontratatu traballadór sira tenke serbisu to’o loron 30,” nia katak.

Faze dahuluk (loron 15) termina ona no traballadór sira simu ona osan nune’e dadaun ne’e sei hela loron 15 hodi kompleta loron 30.

Entretantu, ezekusaun orsamentu atinje ona 50% hosi totál orsamentu $47.750 ne’ebé kada atividade aloka orsamentu 25%. Projetu mão de obra iha postu administrativu Baucau vila iha loron 30 setembru no hahú inplementa iha loron 01 outubru 2021.

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!