NASIONÁL, DEFEZA, HEADLINE

EUA hahú reabilita pista aeródromu Baucau

EUA hahú reabilita pista aeródromu Baucau

Xefe Estadu Maior Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor – Leste (F-FFDTL), Tanente Jeneral Lere Anan Timur, simbolikamente entrega rekordasaun ba Asistente Adjunta Ministru Defeza EUA ba Ázia Súl no Sudeste Aziátiku, Lindsey W. Ford. Iha Kuartel Jerál F-FDTL Fatuhada Dili, kinta (11/11). Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 11 novembru 2021 (TATOLI)– Vise Sekretária Ministru Defeza, Estadu Unidu Amérika (EUA) ba Azia Súl no Sudeste Aziátiku, Lindsey W. Ford, informa, hahú  reabilita pista aeródromu Baucau, hanesan kompromisu EUA apoia Timor-Leste iha área defeza.

“Ami hahu hamoos pista tanba reabilita uluk pista aeroportu, hafoin konstrui lutu perimetru hale’u aeroportu atu ba uza hodi responde ba situasaun dezastre naturál, apoia umanitáriu no ba futuru atu haluan liutan uzu ba parte aviasaun sivíl no komérsiu ne’ebé sei lori vantajen ba turizmu,” Vise Sekretária Adjunta Ministru Defeza EUA ne’e hatete iha ambitu  vizita Kortezia iha kuartel Jerál F-FDTL, Fatuhada, kinta ne’e.

Notísia Relevante: Timor-Leste no EUA lansa fatuk dahuluk konstrusaun konjunta Aeródromu Baucau

Tuir nian, EUA orgullu tebes halo parseria ho Timor-Leste hodi hametin kooperasaun seguransa no ko’alia kona ba dezafiu sira ne’ebé nasaun rua ne’e hasoru.

“Ha’u ba vizita ona aeroportu Baucau no sei haree atu ami fornese apoiu ba ita boot sira hodi reabilita aeroportu ne’e atu la’ós uza ba militár nia de’it, maibé mós sei uza ba dominu sivíl nia iha futuru. Tanba kooperasaun hirak   ne’e la ho intensaun seluk,” nia akresenta.

EUA mós kompromisu atu reforsa kooperasaun bilaterál iha asuntu militár hodi fó kapasitasaun ba FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL).

“Ami ohin ko’alia ho kooperasaun militár no EUA mós kontinua fó apoia ekipamentu prevensaun atu kombate COVID-19 iha Timor-Leste,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Tenente Jenerál Lere Anan Timur, hateten konstrusaun Aeroportu Baucau ne’ebé apoiu hosi EUA ho baze ba kooperasaun tékniku militár, la’ós apoia tanba iha interese ruma.

“Konstrusaun aeroportu ne’e bazeia ba ita nia koperasaun tékniku militár ne’ebé Estadu Unidu Amérika mai ajuda la’ós atu mai nain ba aeroportu ne’e,” Tenente Jenerál Lere afirma.

Nune’e, EUA mós kompromete kapasita rekursu umanu atubele profisionaliza membru F-FDTL-sira.

Entretantu, Premeiru Ministru, Taur Matan Ruak no eis Embaixadór EUA iha Timor-Leste, Kevin Blackstone, Xefe Estadu Maiór Jenerál F-FDTL, Tenente Jenerál Lere Anan Timur, lansa fatuk dahuluk reabilitasaun konjuta Aeródromu, iha Baucau Villa, Munisípiu Baucau.

Objetivu hosi projetu ne’e atu ajuda dezenvolve programa promove dezenvolvomentu ekonomia no diversifika área aviasaun sivíl ne’ebé sei finansia hosi Ministériu Defeza no EUA, ho alokasaun orsamentu hamutuk millaun $10,6.

Notísia Relevante: Timor-Leste no EUA asina nota entendimentu ba kestaun rua

Jornalista : Natalino Costa

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!