iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

BNCTL Bobonaro hahú paga idozu no invalides

BNCTL Bobonaro hahú paga idozu no invalides

Ekipa BNCTL sukursál Bobonaro, halo hela pagamentu ba idozu no invalids sira iha suku Raifun, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 25 novembru 2021 (TATOLI) Banku Nasionál Komérsiu Timor-Leste (BNCTL sigla portugés) sukursál Bobonaro, hahú halo pagamentu faze daruak nian ba idozu no invalides hamutuk 9.224 iha munisípiu refere.

Koordenadór Sukursál BNCTL Munisípiu Bobonaro, Cesaltino dos Santos, informa daudaun ne’e BNCTL  halo uluk pagamentu iha postu administrativu Maliana, hafoin kontinua ba Lolotoe no seluk tan ho totál orsamentu $1.660,320,00.

“Ita hahú pagamentu iha loron 22 novembru ne’e ba iha postu administrativu Maliana, suku Lahomea, Ritabou no Raifun, hotu tiha mak ba fali suku seluk hanesan Holsa, Tapo-Memo, Odomau no Saburai ho totál benifisiariu hamutuk 2.071,” nia informa ba Agência Tatoli, iha kna’ar fatin, Maliana, kinta ne’e.

Mekanizmu ne’ebé BNCTL uza ba pagamentu iha faze daruak nian konsentra iha sede suku hotu-hotu ho objetivu atu hakbesik-aan ba benifisiáriu sira no sei kontrola másimu hosi autoridade lokál no Ofisiál Polísia
suku sira.

Nune’e mós benifisiáriu balun ne’ebé trata kartaun ATM iha faze dahuluk sei ba foti direita iha fatin ATM ne’ebe estabelese iha edifísiu BNCTL Bobonaro.

“Ba benifisiariu ida moras todan ka la’o labele, autoridade lokál sira alista hela sira-nia naran, ami-nia ekipa sei ba to’o sira-nia uma halo pagamentu direita ba sira-nia liman,” nia esplika.

Tuir dadus benifisiáriu iha postu administrativu Atabae na’in 1.039, Balibo 1.449, Bobonaro 2.751, Maliana 2.071, Cailaco 1.103 no Lolotoe benifisiáriu hamutuk 811.

Entretantu, Diretór Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) Munisípiu Bobonaro, Francisco da Costa Tilman, husu autoridade lokál suku 50 iha Bobonaro laran, atu aprezenta lista benefesiáriu idozu no invalides, nune’e bele halo eliminasaun ba sira-ne’ebé mate ona nune’e fó oportunidade ba sira seluk.

“Orsamentu tinan ida-ne’e halo pagamentu dala-rua, sé iha janeiru mak benifisiáriu ne’e mate entaun nia sei iha direitu, maibe tama fali ba iha fulan-jullu to’o dezembru nia labele hetan ona, tanba ne’e presiza lista hosi xefe suku sira atu ita haruka ba nasionál nune’e labele prosesa ona nia subsídiu,” nia akresenta.

Nia husu komunidade sira-ne’ebé hatama ona lista ba pontu fokál sira, atu halo konfirmasaun tamba iha tinan ne’e aprezenta lista pendente na’in 600-resin, maibé sai benifisiáriu iha faze daruak nian hamutuk na’in 39 de’it.

Jornalista         : Sérgio da Cruz

Editór               : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!