iklan

BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Autoridade Bobonaro alerta komunidade hadook-an hosi mota no foho

Autoridade Bobonaro alerta komunidade hadook-an hosi mota no foho

Sekretáriu Autoridade munisípiu Bobonaro, João Fátima do Carmo. Imajen TATOLI/Sérgio da Cruz

BOBONARO, 27 fevereiru 2022 (TATOLI)—Sekretáriu Autoridade munisípiu Bobonaro, João Fátima do Carmo, alerta ba komunidade atu hadook-an hosi mota ninin no foho Lolon, bainhira akontese udan akompaña ho anin boot, nune’e bele prevene-an hosi risku dezastre naturál.

“Agora tempu udan no iha ona avizu hosi Meteorolojia, tamba ne’e husu ba komunidade hadook-an hosi fatin risku bainhira akontese dezastre natural, liu-liu iha tempu udan. Ba ha’u-nia inan-aman sira, labele koko atu hakur mota, tamba bele fó perigu ba ita-nia vida,” Sekretáriu Autoridade munisipál ne’e hateten ba jornalista sira, iha Maliana, domingu ne’e.

Notísia relevante: Autoridade Bobonaro koordena ona ho IGE normaliza estrada Oe-leu

Autoridade hato’o asuntu ne’e, tamba semana ne’e nia laran, kondisaun mota fó risku ba komunidade ne’ebé halo movimentu, to’o hamate ona ema na’in-tolu, aman no oan ida, hosi suku Sibuni, postu administrativu Bobonaro, iha tersa (23/02), no ema ida hosi aldeia Mapes, suku Opa, postu administrativu Loloto’o, iha kinta (24/02).

Hafoin rona komunidade na’in-tolu lakon vida no uma hetan estragu, Autoridade ba oin sei orienta Administradór postu, Xefe suku no Xefe aldeia sira atu pasa informasaun ba komunidade ne’ebé hela iha foho lolon no mota ninin, bainhira akontese udan boot, tenke buka fatin seguru,  nune’e labele hela iha ameasa nia laran.

“Autoridade iha kompeténsia tomak atu tau-matan ba ninia komunidade, liuhosi estrutura sira iha baze no durante ne’e liuhosi asaun sosiál, ami fó ona apoiu ai-han natoon hodi bele oferese ba família sira ne’ebé afetadu dezastre naturál no balun to’o lakon vida,” nia akresenta.

Aleinde ne’e, kona-ba preokupasaun komunidade atu hadi’a infrastrutura hanesan estrada no ponte, Governu sentrál delega de’it kompeténsia natoon mai Autoridade munisipál, liuhosi projetu lokál sira hanesan Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS).

Maski nune’e, kada tinan Autoridade munsipál sempre hato’o problema sira ba Governu hodi bele tau iha planu prioridade atu rezolve.

“Maibé prioridade laó’s iha munisípiu Bobonaro de’it, tamba daudaun ita haree katak estrada sira lubuk ida iha munisípiu seluk mak estraga hela maibé seidauk rezolve, ne’ebé ida-ne’e projetu boot, tanba ne’e kabe ba kompeténsia Governu sentrál,” nia akresenta.

Abitante na’in-rua hosi suku Sibuni ne’ebé mate iha mota Laku, aman naran kompletu Albano Mauloe (faluk) ho idade 62, hosi uma lisan Cuepou, mate husik hela oan na’in-hitu, kompostu hosi feto haat no mane tolu, enkuantu nia oan mane naran kompletu Mersiano de Jesus, hanesan joven ho idade 22, ne’ebé ramata ona estudu sekundáriu iha tinan 2016, iha kapitál Dili.

Nune’e mós, Abitante ida hosi aldeia Mapes, suku Opa, ne’ebé mate iha mota raiketan, lokaliza iha suku Belekasa, postu adminístrativu Maucatar, munisípiu Covalima, ho naran Lúcia da Cunha, ho idade 40, hosi uma-lisan Ceogatal, mate husik hela kaben Baltazar Mendes no oan na’in-hitu, kompostu hosi feto haat no mane tolu.

Foin lalais ne’e, akontese udan boot iha loron 22 fevereiru no rai halai sobu estraga komunidade balun nia uma iha suku Molop, postu administrativu Bobonaro.

Jornalista : Sérgio da Cruz

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!