iklan

HEADLINE, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

Komunidade suku Uabubu Viqueque deklara ALFA

Komunidade suku Uabubu Viqueque deklara ALFA

Komunidade lokál partisipa iha serimónia deklarasaun ALFA iha suku Uabubu, tersa (13/09). Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 13 setembru 2022 (TATOLI)–Komunidade hosi suku Uabubu, postu administrativu Ossu, munisípiu Viqueque, tersa ne’e, deklara área la soe foer-boot arbiru (ALFA) no uma hotu-hotu iha asesu no uza sintina.

“Ami deklara katak ami-nia suku sei la soe fo’er-boot, liuhosi programa ALFA ida-ne’e hodi muda komunidade nia hanoin no mentalidade atu moris saudável no ambiente moos,” Xefe Uabubu, Joanico M. A. da Cruz, hateten hafoin ramata lansa deklarasaun ALFA, iha suku Uabubu, tersa ne’e.

Autoridade suku ne’e dehan, komunidade lokál prontu kontribui ba saúde, bazeia ba rezolusaun Governu númeru 08/2012, ne’ebé suku Uabubu iha aldeia neen deklara katak uma-kain hotu uza ona sentina hodi la soe foer-boot.

“Ami sei la soe foer-boot iha du’ut laran ka iha fahi luhan. Ho ida-ne’e ita atu muda mentalidade komunidade hodi moris saudável no hetan anin fresku. Ami estrutura suku sei kontinua alerta ba komunidade,” nia akresenta.

Notísia relevante: AMD sei fó prémiu ba suku ne’ebé moos hosi lixu-ALFA

Aleinde ne’e, komunidade lokál daudaun ne’e enfrenta hela problema falta bee-moos hodi konsumu no uza ba sentina, maibé komunidade tenki ho pasiénsia kuru bee.

Tuir dadus, abitante iha suku Uabubu hamutuk 1.500 hosi totál uma-kain 400 resin.

Iha fatin hanesan, Diretór Saúde munisípiu Viqueuque, Francisco de Carvalho, hateten, deklarasaun ALFA iha munisípiu Viqueque loloos ramata ona iha tinan kotuk, maibé tanba kondisaun udan hela maka rejiaun ne’e foin hahú filafali programa ALFA ba suku sira ne’ebé seidauk deklara.

“Tuir Loos Munisípiu Viqueque deklara ona programa ALFA iha tinan kotuk maibé ho kondisaun udan entaun agora mak ami hahú filafali programa ba suku sira ne’ebé seidauk deklara. Husu ba komunidade tenki kria sentina semi permanente ka permanente hodi utiliza, nune’e labele soe foer-boot arbiru no labele iha impaktu ba ambiente,” nia apela.

Implementasaun programa ALFA iha munisípiu Viqueque daudaun ne’e atinje ona 70%, ne’ebé hatudu ema utiliza ona sentina.

Iha postu administrativu Ossu hela suku Nareka, Uaibobo Ossorua no Liaruka mak seidauk deklara ALFA.

“Ami sei esforsu, suku sira ne’ebé seidauk deklara, iha tempu badak nia laran sira mós sei deklara programa ALFA,” nia subliña.

Ho nune’e, nia husu kominidade labele soe foer-boot arbiru tanba moras barak mai hosi ambiente ne’ebé la seguru.

“Komunidade hotu tenke ho konsiénsia labele soe foer-boot arbiru,” nia hameno.

Serimónia deklarasaun ALFA iha suku Uabubu partisipa hosi Administradór munisípiu Viqueque, Xefe sentru saúde Ossu, inkui komunidade lokál.

Hafoin lansa deklarasaun ALFA iha suku Uabubu, partisipante sira kontinua vizita komunidade lokál nia haris-fatin.

Jornalista   : Vitorino Lopes da Costa

Editora       : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!