iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

MTKI-IADE realiza formasaun jestaun osan ba komunidade Maliana

MTKI-IADE realiza formasaun jestaun osan ba komunidade Maliana

Ministériu Turizmu, Komérsiu no Indústria (MTKI) serbisu hamutuk ho Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE), realiza formasaun jestaun finanseira ba negosiante iha postu administrarivu Maliana, munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 14 novembru 2022 (TATOLI) – Ministériu Turizmu, Komérsiu no Industria (MTKI) serbisu hamutuk ho Institutu Apoiu Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE), realiza formasaun jestaun osan ba  komunidade negosiante iha postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro.

Diretór MTKI munisípiu Bobonaro, Henriquito Marques Leite, eplika atividade formasaun ne’e foka liu ba jestaun finaseira ka jestaun osan, relatóriu finanseira no balansu ba orsamentu ne’ebé ligadu ho atividade negósiu ne’ebé komunidade sira halo ona.

Notísia relevante: MTKI sosializa fasilidade garantia kréditu suave ba komunidade Bobobaro

“Ita-nia formasaun ida-ne’e oinsá atu kapasita ita-nia negosiante grupu sira, atubele hetan sertifikadu negósiu, hodi bele asesu ba kréditu suave ne’ebé mak apoiu hosi MTKI ho nia funan kiik 3%, entaun ohin ami konvida imi mai tuitr formasaun hanesan parte hodi matadalan no kritériu ida hosi kréditu suave nian ne’ebé ita tenke prienxe hodi bele asesu kreditu ne’ebé governu prepara ona,” nia hateten iha intervensaun ba atvidade ne’e iha edifísiu MTKI, Bobonaro.

Henriquito enkoraja partisipante sira atu tuir formasaun ne’e to’o finaliza nune’e ba oin bele hatene matadalan no kritéria hosi kréditu suave ne’ebé estabelese ona.

“Ita haree kréditu suave ne’e hosi parte munisípiu Baucau, Lospalos no Viqueque sira maka barak liu, entaun ha’u motiva imi, ami sempre atende imi iha oras serbisu, mai tán ami nune’e ami bele fó matadalan ka orienta imi hodi nune’e imi mós bele asesu ba kréditu ne’ebé governu prepara ona,” nia hateten.

Sekretáriu Autoridade Munisípiu Bobonaro, João do Carmo de Fátima, konsidera atividade ne’e importante tebes atubele motiva negosiante no empreza sira hakbiit sira-nia atividade negósiu.

“Ha’u lori autoridade nia naran agradese ba Ministériu Komérsiu Industria no IADE, ne’ebé maka iha hanoin ne’ebé ke di’ak atubele kapasita ita-nia maluk grupu negosiu sira atubele hasa’e sira-nia koñesimentu iha jestaun finanseira,” nia dehan.

Liliana Pererrira nu’udar emprezária sente kontente no agradese ba MTKI no IADE tanba bele fasilita formasaun ne’e durante loron tomak.

“Ha’u sente formasaun ne’e bele aumenta ami-nia koñesimentu no kapasidade atu asesu ba kréditu. Ha’u sente kréditu ne’e di’ak, tanba bele ajuda ami setór provadu sira ne’e halo ami-nia negosiu,” nia katak.

Partisipante ne’ebé partisipa iha formasaun ne’e kuaze ema na’in 30-resin mai hosi suku Riafun, Ritabou, Holsa, Odomau, Lahomea no suku seluk tán.

Notísia relevante: Empreza 11 submete aplikasaun kréditu suave ba MTKI

Jornalista   : Sérgio da Cruz

Editór         : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!