iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

Reabilitasaun Eskola EBF Bemori atinje ona 50%

Reabilitasaun Eskola EBF Bemori atinje ona 50%

Profesór iha Eskola EBF Duque de Caxias, Bemori. Imajen/Espesiál

DILI, 30 novembru 2022 (TATOLI)–Progresu fíziku reabilitasaun Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) Duque de Caxias iha Bemori atinje ona 50%.

Koordenadora Eskola EBF Duque de Caxias, Elisa Martins, informa, antes ne’e projetu paradu tanba mosu dezentendimentu entre Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) ho Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) inklui grupu komunitáriu.

“Antes ne’e konstrusaun ami-nia eskola paradu durante fulan-haat no agora ami kontinua filafali tanba ami hetan ona pagamentu faze daruak ho osan $19.000 resin,” Koordenadora hateten ba Agência Tatoli, iha ninia knaar fatin, Eskola EBF Bemori, kuarta ne’e.

Daudaun hela de’it monta janela no odamatan, enkuantu uma kakuluk no nahe rai konklui ona, nune’e Elisa Martins fiar katak iha tempu badak bele konklui reabilitasaun edifísiu ida ho sala aula tolu iha eskola ne’e atu nune’e estudante sira bele kontinua utiliza hodi estudante sira bele partisipa prosesu ensinu aprendizajen ho di’ak.

“Ha’u garante katak molok dezembru tinan ne’e ramata, progresu fíziku eskola bele konklui ona tanba haree hosi ninia prosesu falta metade de’it ona, naran katak labele mosu fallansu ka dezentendimentu ruma iha laran,” nia akresenta.

Notísia relevante: Proposta pagamentu empreza responsável projetu komunitáriu to’o de’it novembru

Antes ne’e, Koordenadora ne’e dehan prosesu reabilitasaun sala aula tolu foin maka kontinua filafali tanba mosu difikuldade balun ne’ebé impede prosesu reabilitasaun.

“Iha inísiu, ita kontratu ona badaen rua hodi hala’o prosesu reabilitasaun ne’e to’o semana rua, maibé sira lakohi kontinua tanba razaun oin-oin, entaun impede prosesu maibé agora ita hetan fali ona badaen seluk ne’ebé prosesu la’o fali ona,” nia tenik.

Haree ba problema ne’ebé akontese, responsável ne’e kontinua akompaña nafatin prosesu reabilitasaun eskola no husu badaen sira atu serbisu ho responsabilidade atubele konklui projetu iha tempu badak nia laran.

Ministériu Finansa transfere osan ba konta bankária eskola hamutuk $40.000 hodi hala’o projetu, ne’ebé osan ne’e jere hosi eskola rasik hodi realiza obra, maibé foti tutuir prosesu.

Faze dahuluk foti uluk 25% hodi hadi’a sala aula tolu no toilet ida, hafoin aprezenta relatóriu ba Governu maka foti tan 25% ba faze daruak, nune’e ba faze datoluk mós hanesan, maibé tama ba faze dahaat tuir prosedimentu sei foti de’it 15% tanba 10% sei husik hela iha konta bankária.

Totál eskola iha territóriu nasionál ne’ebé tama iha planu projetu komunitáriu hamutuk 204 ho sala aula 675, enkuantu iha Dili kobre eskola 16, ne’ebé tuir planu projetu sira tenke ramata iha tinan ne’e nia laran.

Jornalista   : Tomé Amado

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!