iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, INKLUZAUN SOSIÁL, MUNISÍPIU

Governu inaugura UNP faze daruak unidade sia iha Lahomea

Governu inaugura UNP faze daruak unidade sia iha Lahomea

Vise Ministru Administrasaun Estatál, Lino de Jesus Torrezão, akompaña hosi Sekretária Ezekutiva PNDS, Claudina Soares Pinto no prezidente autoridade munisipál Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, inaugura Uma Naroman ba Povu (UNP) faze daruak tinan 2022 iha suku Lahomea, postu administrativu Maliana. Imagen Tatoli/Sérgio da Cruz

BOBONARO, 10 fevereiru 2023 (TATOLI)-Vise Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Lino de Jesus Torrezão, sesta ne’e inaugura Uma Naroman ba Povu (UNP) regulár faze daruak tinan 2022 hamutuk unidade sia iha suku Lahomea, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro.

Notísia relevante: Benefisiáriu UNP+ B iha Caicoli sei simu zinku iha marsu

“Governu ida-ne’e hanoin katak ninia povu sei halerik ba uma ne’e sei barak, tán ida-ne’e ho vizaun jerál ida katak nia atu benifísia ba komunidade sira tanba ema mak sai sentru ba dezenvolvimentu, tanba ne’e ita halo programa ne’e ba iha komunidade mak sente,” Vise MAE, Lino de Jesus Torrezão, informa ba jornalista sira, hafoin halo inaugurasaun.

Governante ne’e akresenta programa UNP ne’e la’ós remata de’it iha tinan ne’e, maibé sei kontinua ba oin mandatu VIII governu remata.

“Bainhira kuandu dehan laiha, ita-nia ema kbiit Laek sira ne’e hotu-hotu simu tiha uma, hetan ona uma dignu, ne’ebé programa ne’e sei kontinua beibeik iha, tanba mai fali agora ne’e ita lahatene, governasaun ne’e hanesan roda maka halai, ida mai ho nia polítika seluk, ida mai tán ho polítika seluk,” Lino Torrezão dehan.

Governante ne’e mós husu ba benefisiáriu sira atu kuidadu uma no sasán sira nune’e bele uza dura ba tempu naruk.

Sekretária Ezekutivu Programa Nasionál Dezenvolvimentu Suku (PNDS), Claudina Soares Pinto, apela ba benefisiáriu sira atu kuidadu sasán sira no labele halo rasik instalasaun.

Tanba foin lalais akontese ahi-haan UNP ida iha Suku Batugade, postu administrativu Balibo, kauzs hosi sirkuitu elétrika, ne’ebé deskonfia halo instalasaun ilegál.

“Sé enkuantu atu dada ahi husu ajuda ba EDTL mak mai halo instalasaun, tanba ita lakohi uma ne’e governu halo fó ba amá sira, tanba ami tenke ser garantia katak uma ne’e kualidade, uma ne’e seguru,” nia katak.

Claudina mós agradese no louva servisu EJS ho autoridade suku sira nia, tanba suku Lahomea, nia implementasaun projetu sempre remata uluk iha munisípiu Bobonaro laran tomak durante faze daruak ne’e.

Benifisiáriuria, Santana Olo-Mau, sente kontente no agradese ba VIII governu tanba kria ona polítika di’ak hodi konstrui uma naroman.

“Ha’u terus iha nakukun laran, ha’u ohin loron simu xave, ha’u kontente tebes, udan la kona, antes seidauk hadi’a ne’e ha’u-nia uma la di’ak ida,” nia haktuir.

Partisipa iha inaugurasaun ne’e Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, Diretór dezenvolvimentu Rurál, Administradorar Postu Maliana, Tomás Laco-Loe, autoridede lokál, ekipa Jestaun Suku (EJS) no komunidade sira.

Tuir dadus atualizadu iha loron (09/02) ne’e katak, lrogresu fíziku UNP regulár 2022 unidade 459 iha Bobonaro kuaze nia atinjementu liu ona 10% ba leten hotu ho nia rezultadu iha postu administrativu Atabae 37.

Nune’e mós Balibo 39,4%, Bobonaro 11,41%, Cailaco 24,55, Lolotoe 39,31% no postu administrativu Maliana 70,69%.

Notísia relevante: Progresu konstrusaun UNP 2022 unidade-278 foin atinje 10%

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!