iklan

EKONOMIA, HEADLINE

MTKI inagura sítiu turístiku Lagoa Seloi-Kraik Aileu

MTKI inagura sítiu turístiku Lagoa Seloi-Kraik Aileu

Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, ofisialmente inaugura ona sítiu turístiku Lagoa Seloi Kraik, iha suku Seloi, postu administrativu Aileu vila, munisípiu Aileu, tersa (28/03). Imajen MTKI

DILI, 29 marsu 2023 (TATOLI)— Governu liuhosi Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria (MTKI), José Lucas do Carmo da Silva, tersa (28/03) ofisialmente inaugura sítiu turístiku Lagoa Seloi Kraik, iha suku Seloi, postu administrativu Aileu vila, munisípiu Aileu.

Fatin sítiu turístiku Seloi-Kraik ne’e rasik iha tinan 2021, liuhosi Diresaun Jerál Turizmu ne’ebé tutela iha Vise-Ministra Turizmu Komunitáriu no Kultural, servisu hamutuk ho tékniku sira hahú ho faze halo estudu viabilidade.

Depois ida ne’e, kontinua kedan ho estabelesimentu ba grupu turizmu komunitáriu ho naran “Seloi Haut-Anan”. Durante  tinan ida halo akompañementu, asesmentu rekursu turizmu, prioridade dezenvolvimentu, submete proposta, dezenvolve sitiu turistiku nian no periodu monitorizasaun hosi Diresaun to’o inaguru fatin ne’e.

Sítiu turístiku Lagoa Seloi Kraik, iha suku Seloi, postu administrativu Aileu vila, munisípiu Aileu. Imajen MTKI

Notisia relevante : MTKI hili suku lima sai pilotu programa dezenvolvimentu turizmu komunitáriu

“Konseitu turizmu komunitáriu nu’udar modelu dezenvolvimentu “Botton up development”. Katak dezenvolvimentu hahú hosi baze, komunidade rasik mak sai autór ba dezenvolvimentu turizmu, no komunidade mak sai na’in hodi harii no jere, atu nune’e iha futuru komunidade lokál iha suku ne’e rasik mak sei benefisia ba tempu naruk,” Ministru José Lucas do Carmo da Silva, hateten, liuhosi nota komunikadu ne’ebé Tatoli asesu, kuarta ne’e.

Iha serimónia inaugurasaun ne’e, Ministru Turizmu hateten, sustentavel turizmu komunitáriu iha Timor-Leste iha komunidade ka iha estrutura ne’ebé estabelese ona bele empodera hodi dezenvolve di’ak liutan ba futuru.

“Sustentavel turizmu komunitariu iha territoriu, ho estrutura ne’ebé mak estabelese ona. Konseitu turizmu komunitariu ne’e mai ho nia objetivu rasik katak atu empodera ka hakbiit no haforsa estrutura ne’ebé mak estabelese ona iha baze atu sira bele kaer rasik ka dezenvolve ninia sustentabilidade ba oin,” nia dehan.

Xefe Suku Seloi-Kraik Gabriel Mendonça, hato’o agradese ba VIII Governu liuhosi MTKI ne’ebé mak estabelese ona turizmu komunitariu iha Suku Seloi.

“Hanesan lideransa komunitariu ha’u fo agradese ba MTKI ne’ebé mak estabelese ona turizmu komunitariu iha ami-nia suku. Ida ne’e hanesan grasa boot ida ba ami-nia suku, hodi atraia ema mai vizita,” Xefe suku, hateten.

Notisia relevante : Projetu turizmu komunitáriu iha suku lima atinje ona 70%

Orsamentu ne’ebé MTKI, liuhosi servisu Gabinete Vise Ministra Turizmu Komunitáriu no Kultural prevee apoiu ba Grupu Seloi Haut-Anan iha tinan 2021 ho montante $41.900.

Hosi orsamentu refere  Grupu  Seloi Haut-Anan halo ona atividade, Photoshoot tolu, rental bisikleta, Sintina ka toilet neen, fatin camping site ho fasilidade camping, dapur camping, Sentru hakail, baraka no kafetaria ai-han tradisionál, barreira protesaun bee ba lagoa, passadeiru hosi lagoa sorin ba sorin iha rua.

Objetivu hosi implementasaun turizmu komunitáriu refere mak, empodera komunidade no kapasita komunidade lokál hodi dezenvolve setór turizmu iha sira-nia área. Hamosu na’in ba rekursu turistiku, hodi proteje kultura nomós prezerva meiu ambiente nu’udar atrasaun prinsipál ba atividade turizmu.

Aleinde ne’e, kria kampu traballu no motiva komunidade hodi hasa’e espíritu negósiu iha área ospitalidade ba atendimentu vizitante no turista hahú hosi lokál, rejional no internasionál.

Benefisiu hosi implementasaun turizmu komunitáriu ne’e mak hanesan atu atrai ka dada turista vizita ba suku Seloi, kria kampu traballu hodi redús dezempregu, hasa’e rendimentu komunidade lokál, diversifika fonte rendimentu família liuhosi kriasaun atividade turizmu komunitáriu iha lagoa Seloi.

 Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!