iklan

BOBONARO, ELEISAUN, MUNISÍPIU

Suku 27 avansa eleisaun segunda volta

Suku 27 avansa eleisaun segunda volta

Diretór STAE munisípiu Bobonaro, Mariano Viegas Amarál. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO,30 outubru 2023 (TATOLI)-Rezultadu apurramentu eleisaun suku hahú hosi loron 28 to’o 29 hatudu katak hosi totál suku 50 iha Munisípiu Bobonaro, iha suku 23 pasa iha primeira volta eleisaun suku nian no suku  27  tenke avansa ba segunda volta.

“Rezultadu ikus liu hosi suku 50, iha suku 27 mak tenke avansa segunda ronde tanba votus válidu kandidatu sira-nian la atinje maioria absoluta ka 50% +1,”Diretór STAE Munisípiu Bobonaro, Mariano Viegas Amarál relata ba jornalista sira iha kna’ar fatin,segunda ne’e.

Notísia Relevante:Feto 12 iha Bobonaro sei kompete ho mane sira iha eleisaun lideransa komunitária

Nia esplika hosi suku 27 ne’ebé mak sei hakat ba eleisaun segunda volta iha postu administrativu Atabae maka suku ha’at ne’e laiha ida mak manán iha primeira ronde, postu administrativu Balibo iha suku lima mak avansa ba segunda volta hansan suku Batugade, Cova, Leohitu, Leolima no Sanirin.

Enkuantu, hosi postu administrativu Cailaco mak suku Atudara, Da-Udu, Manapa, Purugua no hosi postu administrativu Bobonaro  mak hanesan suku Atuaben, Bobonaro, Carabau, Kota-Bo’ot, Soilesu, Malilait ho Molop.

Ikus liu  postu administrativu Loloto’e mak hanesan suku Lontas, Guda ho suku Opa no mos postu administrativu Maliana maka suku Lahomea, Ritabou, Saburai no suku Tapo-Memo.

Kona-ba taxa partisipasaun eleitór sira durante eleisaun suku iha munisípiu Bobonaro nian, Diretór STAE ne’e dehan seidauk bele fó sai ba públiku tanba sei iha prosesu rekapitulasaun dadus kona-ba eleisaun xefe suku no aldeia nian.

“Depois remata ita manda ba Diresaun Jerál STAE, depois ita haruka mós ba Autoridade Munisípiu Bobonaro núne’e bele halo preparasaun di’ak liután ba eleisaun segunda ronde.”Nia hateten.

Tuir lei eleisaun xefe suku segunda volta nian sei realiza iha loron 13 fulan-novembru 2023.

Notísia Relevante:Januário ‘Buka Maluk’ re-eleitu ba xefe suku Oe-Leu

Jornalista: Sergio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!