iklan

NASIONÁL, DESPORTU, DILI, HEADLINE

Maiu, Federasaun Taekwondo Timor-Leste realiza kampionatu nasionál

Maiu, Federasaun Taekwondo Timor-Leste realiza kampionatu nasionál

Membru Taekwondo Timor-Leste, hatudu atraksaun iha ambitu abertura kompetisaun Taekwondo ne'ebé realiza hosi Embasada Koroea iha Timor-Leste, iha GMT Dili, sábadu (17/06). Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 02 fevereiru 2024 (TATOLI) – Prezidente Federasaun Taekwondo Timor-Leste (FTTL), Gabriel da Costa, hateten, kampionatu nasionál ba Taekwondo realiza iha maiu 2024 tanba Governu liuhosi Ministériu Juventude Desportu Arte no Kultura (MJDAK) aprova ona orsamentu hamutuk $15.000.

“Foin lalais ami konfirma ho Ministru Juventude Desportu Arte no Kultura katak ami nia osan aprova ona, ami koordena di’ak ho Diretór Nasionál sira, nune’e bele prosesu oinsá fulan-maiu nia laran ami bele realiza ona kampionatu nasionál,” hatete Gabriel ba Agência TATOLI, iha edifisiu FTTL Jináziu Dili, sesta ne’e.

Objetivu hosi kampionatu nasionál ne’e atu buka fini atleta taekwondo, nune’e bele reprezenta Timor-Leste ba kompete iha eventu internasionál sira.

“Kampionatu ne’e, ita sei konvida asosiasaun sira hosi Munisípiu hotu no klube sira iha Dili laran, atleta hamutuk hira ne’e, ita sei prepara lai komisaun ida mak deside, iha kompetisaun ne’e ita haree atleta sira balun iha prestasaun di’ak ita foti kedan sai hanesan atleta selesaun nasionál,” hatete Gabriel.

Proposta ne’ebé FTTL submete ba MJDAK atu realiza kampionatu nasionál no formasaun ba árbitru no treinadór sira hodi eleva liutan koinesimentu árbitru atu dirije jogu no treinadór sira atu fó formasaun di’ak ba atleta sira.

Nune’e, Orsamentu ne’ebé MJDAK aprova hodi apoiu ba kampionatu nasionál no formasaun ba árbitru ho treinadór hamutuk $15.000.

Notísia relevante: FTTL prepara atleta na’in-hitu bá kompete iha SEA Games

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór       : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!