iklan

INTERNASIONÁL, DILI, HEADLINE

Horta kongratula Prabowo Subianto ne’ebé hetan vitória iha eleisaun presidensiál

Horta kongratula Prabowo Subianto ne’ebé hetan vitória iha eleisaun presidensiál

Kandidatu Prezidente Repúblika Indonézia (RI) ho númeru sorteiu 01 Anis Baswedan, 02 Prabowo Subiyanto, 03 Gancar Pranowo bainhira partisipa debate kandidatu prezidente dahuluk iha edifisiu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, tersa (12 dezembru 2023). Imajen Espesiál.

DILI, 19 fevereiru 2024 (TATOLI)- Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, kongratula Kandidatu Prezidente Indonézia, Prabowo Subianto no Vise Prezidente Gibran Rakabuming Raka ne’ebé konsege hetan vitoória liuhosi votu maioria ho pursentu 58,46% ne’ebé ekivalente 55.693.236 ho pursentu 58,46.

“Ohin, ha’u ko’alia liuhosi telefone bá Prezidente eleitu Indonézia nian, Prabowo Subianto tanba iha eleisaun ne’e nia manán kedan iha primeira volta,” Xefe Estadu Horta hatene ba jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál Dili, ohin.

Durante konversa, Kandidatu Prezidente Eleitu Indonézia, Prabowo Subianto kontente no konvida Prezidente Horta atu vizita Indonézia.

“Ami ko’alia nia kontente loos, ha’u konvida nia atu vizita Timor-Leste, nia mós konvida ha’u atu vizita Indonézia. Ami ko’alia mós oinsa atu hametin relasaun di’ak entre ita (Timor-Leste) ho Indonézia,” nia hatete.

Xefe Estadu hatutan: “Prabowo Subianto ema ida ne’ebé koñese di’ak Timor-Leste no fiar katak ba oin relasaun entre rai rua sei di’ak liu. Prezidente eleitu mós kumprimentu ba Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão no promote katak sei hametin liutan relasaun entre nasaun rua ne’e di’ak liu ba oin”.

Prabowo Subianto hetan vitória atu ba Prezidente Repúblika Indonézia hodi substitui Prezidente Joko Widodo ne’ebé nia mandatu termina ona. Prabowo hetan vitória ne’e liuhosi eleisaun ne’ebé realiza iha 14 fulan-fevereiru.

Tuir rezultadu provizóriu ne’ebé Agência TATOLI asesu iha portál Komisaun Eleisaun Jerál (KPU, sigla Indonézia) https://pemilu2024.kpu.go.id/  iha loron segunda (19/02), 15:00 oras Indonézia hatudu kontajen bulletin votu nivél nasionál atinje ona 71% hosi sentru votasaun 823.236.

Hosi sentru votasaun hirak ne’e hatudu kandidatu Prezidente númeru dahuluk Anies Rasyid Baswedan no vise Prezidente Muhaimin Iskandar hetan votu 23.171.238 ne’ebé ekivalente 24,32%, Kandidatu Prezidente númeru sorteiu 2 mak H. Probowo Subianto ho Vise Prezidente Gibran Rakabuming Raka konsege hetan votu maioria ho totál 55.693.236 ho pursentu 58,46 no Kandidatu Prezidente númeru sorteiu 3 mak Ganjar Pronowo no Mahfud MD hetan votu 16.402.002 ho 17.22%.

Jornalista: Hortencio Sanchez

Editór      : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!