iklan

BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU, SAÚDE

SSK Maliana rejista kazu Dengue iha suku haat

SSK Maliana rejista kazu Dengue iha suku haat

Susuk aedes aegypti. Imajen Tatoli/Francisco Sony

BOBONARO, 23 fevereiru 2024 (TATOLI)-Sentru Saúde Komunitária, Postu Administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro, hahú hosi fulan-janeiru 2024 to’o agora rejista moras Denguw mai hosi suku haat hanesan; Lahomea, Holsa, Odomau no suku Tapo-Memo.

Xefe Sentru Saúde Maliana, Anacleto Godinho Perreira, informa tinan kotuk moras Dengue frekuente de’it iha suku Tapo-Memo no aldeia Solugolo, suku Holsa, maibé tinan ne’e afeta mós suku balun.

Notisia relevante: Saúde Bobonaro rejista óbitu dengue rua

“Moras ne’e mosu fali iha aldeia Laho-Aman, Tunubibi, suku,Tapo-Memo, Lahomea, aldeia Rokon, suku Odomau no Holsa, kuaze ita rejista ona kazu Dengue, tuir nia lala’ok ne’ebé ita hatene moras ne’e kualkér atu sé de’it, tanba susuk mai tata la haree ba ema boot no ema kiik,” nia informa ba Jornalista sira iha Maliana, sesta ne’e.

Responsável Sentru Saúde Maliana ne’e hatutan, daudaun ne’e ekipa sira koordena ona ho servisu saúde munisipál Bobonaro halo ona promosaun saúde, fumigasaun no fahe abate iha área risku sira.

Tuir nia, asaun hirak-ne’e seidauk to’o, tanba ne’e nia konsiensializa komunidade sira atu idak-idak halo limpeza jerál iha bairru, aldeia no suku hodi prevene no hamate susuk nia tolun.

“Limpeza fo’er sira iha uma oin no sorin-sorin liu ba kalen aat sira, hamaran bee-nalihun, tanki no bidon tenke ser taka, depois kalan toba tenke uza muskiteiru, karik la toman uza muskiteiru bele hola ai-moruk autan hodi kose ba isin lolon,” nia informa.

Tuir dadus ne’ebé servisu Munisipál Saúde Bobonaro rejista hahú fulan-janeiru to’o agora kazu Dengue hamutuk 70-resin, hosi númeru ne’e óbitu rua mai hosi suku Manapa, postu administrativu Cailaco no aldeia Rokon, suku Odomau, postu administrativu Maliana.

Notísia relevante: Prevene dengue, Saúde Bobonaro halo fomigasaun ba aldeia Manu-Aman

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!