iklan

EDUKASAUN, HEADLINE, MUNISÍPIU, OÉ-CUSSE (RAEOA)

Programa merenda eskolár iha Oé-Cusse sei iha faze elaborasaun

Programa merenda eskolár iha Oé-Cusse sei iha faze elaborasaun

Diretór Edukasaun RAEOA, Vincencio Cono. Imajen Tatoli/Abílio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 02 abríl 2024 (TATOLI) – Diretór Servisu Edukasaun, Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), Vincencio Cono, informa, programa merenda eskolár iha Oé-Cusse seidauk bele implementa tanba sei iha faze elaborasaun planu orsamentu no rekolla dadus estudante.

Notísia relevante: Autoridade RAEOA nomea Vincencio Cono lidera Edukasaun Oé-Cusse

Vincencio Cono, hateten, programa merenda eskolár iha Oé-Cusse, foin daudaun hetan tulun hosi CARE, relasaun ho ezekusaun orsamentu ne’ebé seidauk ezekuta iha primeiru períodu 2024, no sira-nia tulun ida-ne’e termina ona iha fulan-marsu foin lalais ne’e.

Maibé depois ezame primeiru períodu hotu, sei kontinua fali ho orsamentu Governu, ne’ebé maka prevee tiha ona iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2024 nian.

“Kada estudante sei han sentavu $0,42 ba totál eskola sira-ne’ebé maka iha pré-eskolár no ensinu báziku, daudaun ne’e mós, ita elabora  ona proposta merenda eskolár nian, entaun iha semana ne’e, ita bele aprezenta ona ba iha Sekretaria Rejionál ba Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál, hafoin submete ba iha parte finansa,” Vincencio Cono, ko’alia iha Oé-Cusse, tersa ne’e.

Nia dehan, daudaun ne’e ezekusaun iha hela faze diskusaun, atu muda tiha ninia sistema implementasaun hanesan antes, katak, orsamentu tenke fahe manuál iha Diresaun Edukasaun, liuhosi Departamentu Asaun Sosiál Eskolár.

Maibé tinan ne’e, sei muda ba kada Eskola Bázika Sentrál (EBC, sigla portugés), ema na’in-tolu maka sei levanta orsamentu ne’e, liuliu iha Gabinete Diretiva Ensinu Báziku no ensinu pré-eskolár.

“Tan ne’e ita sei estabelese mós estrutura foun ba ensinu báaziku atu reativa mós Gabinete ne’e atu kompleta, tenke iha Xefe Gabinete apoia tékniku ba administrasaun ninian, iha EBC depois nia Diretór ho nia Adjuntu inklui mós partisipasaun hosi  Asosiasaun Inan-Aman Profesór (AIAP),” nia katak.

Notísia relevante:RAEOA implementa tán merenda eskolár faze daruak ba loron efetivu 40

Eis Diretór eskola EBC Um de Maio Palaban ne’e, seidauk bele esplika detalla kona-bá montante orsamentu atu gasta ba programa merenda eskolár nian iha Oé-Cusse, tanba sei iha faze elaborasaun.

“Dadus ita seidauk iha kompletu, atu identifika loloos, katak na’in-hira tanba merenda eskolár ne’e tanba sei envolve mós eskola privada sira, ne’ebé tinan barak la asesu ba programa ne’e, ne’e maka dadus atraza iha-ne’e, maibé kona-bá orsamentu, iha tiha ona, montante ne’e ami seidauk bele publika sai tanba sei faze elaborasaun,” nia katak.

Iha fatin seluk, Koordenadór Eskola Báziku Filiál (EBF) 30 Agostu Masin, Olinda Ximenes,  hateten,  dezde janeiru to’o marsu ne’e, programa CARE Hatutan maka kontinua implementa hodi hein Governu nian.

Koordenadora EBF 30 Agostu Masin, Olinda Ximenes. Imajen Tatoli/Abílio Elo Nini.

“Merenda ne’e nia implementasaun maka fulan tolu de’it, hosi janeiru to’o marsu, maibé agora CARE Hatutan mak sei kontinua implementa, tanba foos sei iha restu entaun sei kontinua fila-fali te’in nafatin, hanesan foos koto ho mina, bee-moos iha eskola, ai-sunu estudante sira kontribui hodi hein implementasaun hosi Governu,” nia katak.

Notísia relevante: ME prevee rihun $35 atu superviziona programa merenda eskolár 

Antes ne’e Autoridade RAEOA liuhosi Sekretaria Rejionál ba Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál, implementa alvu ba estudante hamutuk 18.691, komposta hosi ensinu báziku 17.980, no pré-eskolár hamutuk hamutuk 711, hosi eskola pré-eskolár públiku 12 iha territóriu Oé-Cusse ho totál orsamentu millaun $1-resin.

Jornalista: Abílio Elo Nini

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!