iklan

EDUKASAUN, BAUCAU, HEADLINE, MUNISÍPIU

Edukasaun destaka profesór 50 ba eskola 24 iha Baucau

Edukasaun destaka profesór 50 ba eskola 24 iha Baucau

Profesór na'in-50 ne'ebé pasa iha teste bolsa kandidatu aprezenta aan ba Servisu Munisipál Edukasaun Baucau iha Vila Nova, tersa (21/05). Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 21 maiu 2024 (TATOLI) – Ministériu Edukasaun (ME) liuhusi Servisu Munisipál Edukasaun Baucau destaka profesór bolsa kandidatu hamutuk na’in-50 ba eskola hamutuk 24 iha Baucau.

Diretór Servisu Munisipál Edukasaun Baucau, Afonso dos Santos Freitas, esplika, profesór hirak-ne’e pasa liuhusi teste foin lalais ne’e no Komisaun Funsaun Publika (CFP, sigla portugés) koloka ona mai nível munisípiu nune’e deskola ba eskola ne’ebé menus prpfesór.

Profesór na’in-50 ne’ebé pasa iha teste bolsa kandidatu aprezenta aan ba Servisu Munisipál Edukasaun Baucau iha Vila Nova, tersa (21/05). Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

“Ita desloka profesór bolsa kandidatu foun 50 ne’ebé aprezenta aan iha Autoridade Munisípiu hodi deskola ba eskola sira hamutuk 24,” Diretór Servisu Munisipál Edukasaun Baucau hateten iha Vila Nova, tersa ne’e.

Husi eskola 24 komposta hosi Ensinu Báziku Sentrál (EBC, sigla portugés) hamutuk 12 no Ensinu Báziku Filiál (EBF) hamutuk 12 hanesan EBC Uailili na’in-haat, EBC Aubaca na’in-ualu, EBC Uaibua na’in-11, Binagari na’in-tolu, Letemumu na’in-haat, Burubua na’in-hitu, Osso-huna na’in-rua, Soba Laga na’in-ida, Baguia Sentru na’in-ida, Bercoli na’in-ida, Afaçá na’in-ualu no EBC Boaua na’in-ida.

Edukasaun Baucau sente profesór na’in-50 hatan netik ba preokupasaun ne’ebé durante ne’e enfrenta iha nível eskola, hanesan falta profesór, maibé seidauk sufisiente hodi responde ba menus manorin na’in iha Baucau.

“Eskola báziku sira iha sidade ne’e seidauk, ne’e presiza ba faze daruak tuir mai,” Afonso Freitas akresenta.

Afonso Freitas, argumenta, profesor na’in-50 destaka iha munisípiu Baucau, maihusi Bobonaro, Ainaro, Covalima no Baukau oan rasik, tanba ne’e Edukasaun Baucau planeia atu koordena ho parte diretiva eskola sira iha iha kada eskola atu aranza hela fatin, nunee profesór sira-ne’e bele seguru hodi halao knaar.

Profesór na’in-50 ne’e sei efetivu serbisu hahú iha loron 22 maiu iha eskola ne’ebé determina ona husi parte edukasaun Baucau.

Jornalista   : Natalino Belo 

Editór          : Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!