Alkatiri: mosu pakote barak iha kongresu ne’e direitu