Asidente trafiku iha Nagardjo rezulta NdF lakon vida