Bendita Magno: “feto atu kompete iha asembleia munisipál 2024”