Konstrusaun “Uma nahe biti-boot” MJDAK atinje ona 27%