Martinho Gusmão husu kandidatura sira respeita desizaun povu nian