PN aprova rezolusaun kria komisaun eventuál akompaña prosesu Adezaun TL  ba ASEAN