PN husu Governu apoia izensaun propina ba estudante sira iha rai-li’ur