SAMES husu responsavel fasilidade saúde jere ai-moruk báziku ho di’ak