iklan

VÍDEO

Kumpre regra saúde, salva ema husi Covid-19

Kumpre regra saúde, salva ema husi Covid-19
AILEU, 10 setembru 2021 (TATOLI)-Governu liuhusi Ministériu Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) lidera husi Ministru Francisco Jerónimo halo reuniaun ho autoridade lokál munisípiu Aileu hodi ko’alia kona-ba kombate propagasaun surtu Covid-19, iha ámbitu lansamentu pré-kampaña loron vasina loron sanulu, iha Munisípiu Aileu, sesta ne’e.
Produsaun Tatoli I.P @2021
iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!