Angela Freitas kandadita PR  dezenvolve   Timor-Leste sai  prosperidade