iklan

NASIONÁL

Prezidente Repúblika Sei Dekreta Data Eleisaun Parlamentár

Prezidente Repúblika Sei Dekreta Data Eleisaun Parlamentár

Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo.

DILI, (TATOLI) – Primeiru Ministru, Rui Maria de Araújo hatete Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak konsiente no hatene prokupasaun governu, tanba ne’e sei buka oinsá atu dekreta duni data eleisaun iha fulan-jullu.

“Em prinsípiu prezidente konsiente no hatene preokupasaun governu, tanba ne’e sei buka oinsá atu dekreta duni eleisaun ne’e iha fulan-jullu”, dehan Xefe Governu hafoin hasoru malu ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál Bairo-Pite, kinta, (20/4).

Nia hatutan: “Prezidente Repúblika informa ba governu katak sei hein resposta hosi Tribunál Rekursu tanba alterasaun ba lei eleisaun parlamentár haruka halo fiskalizasaun prenventiva, hein to’o tribunál haruka filaʺ, katak tan.

Tuir nia, kuandu prezidente tarde dekreta data eleisaun, implika ba formasaun governu foun no diskusaun orsamentu retifikativu 2017.

Maibé, nia fiar ba Xefe Estadu sei dekreta data eleisaun hodi fasilita prosesu eleisaun parlamentár.

Entretantu, kompetènsia Prezidente Repúblika tuir konstituisaun artigu 86 alinea C esplika, Xefe Estadu mak marka loron eleisaun prezidensiál no parlamentár.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!