iklan

DILI, MUNISÍPIU

Kuda Ai-Horis Ida Kontribui Ba Mudansa Klimátika

Kuda Ai-Horis Ida Kontribui Ba Mudansa Klimátika

Foto/Google.

DILI, (TATOLI) – Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Estanislau Aleixo da Silva, ohin iha  loron mundiál floresta hatete dezenvolvimentu florestál ne’e nesidade iha mundu tanba akontese mudansa klimátika maka kuda ai-horis ida kontribui ona hodi hamenus ka hapara mudansa ne’ebé akontese daudaun.

Nune’e husu ba komunidade atu tau matan ba ai-horis sira no bainhira tesi ai tenke kuda fali no kuandu presiza ai-horis atu kuda maka kontaktu ho MAP para planeia oinsá mak bele kuda.

Ministru hato’o liafuan ne’e relasiona ho loron internasionál floresta ne’ebé  ba dahuluk selebra iha loron 21 marsu 2013 bazea ba rezolusuan Organizasaun Nasaun Unida iha 28 novembru 2012. Nune’e selebra loron ne’e kada 21 marsu tinan-tinan atu fahe kona-ba vizaun no misaun floresta no relasiona ho mudansa klimátika ne’ebé akontese iha mundu nomós estratéjia ne’ebé mak tenke halo.

“Bainhira kuda ne’e tenke tau matan para Bibi no Karau sira labele han. Importante ita kuda ai-horis ne’e ita kuda ba ita-nia futuru. Ita hakarak iha rai lolon sira ne’e udan mai labele lori tun bá mota, ita hakarak halo rai ne’e sai produtivu nafatin, ne’e duni ha’u husu para ita hotu fó liman ba malu liuliu ita-nia agrikultór sira, ita-nia ema sira ne’ebé moris iha foho katak buat ne’ebé iha halo ne’e ba ita-nia rai”, Estanislau hato’o mensajen ne’e iha Otél Timór, ohin.

Tanba ne’e ba apoiu ruma ne’ebé maka presiza konta nafatin MAP ne’ebé prontu atu fó tulun. Timor-Leste rai ida ne’ebé nia foho lolon barak tanba ne’e tenke halo agrikultura ida ne’ebé di’ak no kuda ai-horis para labele halo rai sira monu, mota sira labele nakonu ho rai-henek para buat ne’ebé halo ho durasaun ne’ebé naruk atu labele halo inundasaun.

Jornalista: Maria Auxiliadora

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!