iklan

OPINIAUN

SEKOMS no programa inovativu naroman ba suku: tanbasa no atu hetan saida

SEKOMS no programa inovativu naroman ba suku: tanbasa no atu hetan saida

Hakerek nain, Rui Viana.

Hosi : Rui Viana

Inovasaun no kreatividade mak xave ba progresu no mudansa. Kada governu ho nia membru governu tenke iha kapasidade rua ne’e nu’udar dalan no maneira dudu progresu dezenvolvimentu hodi hamosu mudansa ba povu no nasaun nia moris di’ak. Programa naroman ba suku, parte ida hosi programa inovativu hirak ne’ebé prodús hosi Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Governu Daualu, nu’udar meiu no maneira haforte no haluan liu-tan efetividade implementasaun oitavo governu-nian polítika no programa dezenvolvimentu setór komunikasaun sosiál, no atinje rezultadu sira ho másimu, liliu iha parte diseminasaun informasaun, hodi la’ós de’it hakonu povu nia direitu ba informasaun, maibé hasae mos povu nia kbiit dezenvolve án no kbiit partisipasaun ativa ba dezenvolvimentu nia prosesu sira.

Haluan no haforte ho efetivu ba programa diseminasaun informasaun. Signifika, divulga variedade informasaun ho kuantidade ba suku no área rurál sira. Maximaliza atinjimentu no kriasaun rezultadu sira. Signifika, haforte liu-tan kualidade no relevansia infomasaun ne’ebé divulga, inklui to’o suku no área rurál sira, ne’ebé la’ós to’o de’it nivel atu hasae populasaun nia koñesementu, maibé hakbiit populasaun nia kapasidade hodi dezenvolve án, no kapasidade partisipasaun ativa ba prosesu dezenvolvimentu. Ida ne’e mak klamar ka konseitu báziku no objetivu fundamentál hosi kriasaun programa inovativu naroman ba suku ne’ebé SEKOMS hamosu iha 2018 nia rohan no implementa ona iha 2020.

Tan ne’e, haree hosi aspetu konseitu no objetivu sira; kriasaun programa naroman ba suku refleta inovasaun hosi aspetu kuantidade no inovasaun ho ninia alvu ba populasaun liuhosi habarak no haluan atividade to’o área no populasaun ne’ebé durante ne’e ladun hetan atensaun barak, no inovasaun mos ba prespetiva no objetivu hosi governu nia polítika no programa diseminasaun informasaun sira.

Programa naroman ba suku sei foku nia atividade ba suku no populasaun iha área rurál no área marjinál sira, no sei haforte liutan konseitu, prespektiva no prátika programa diseminasaun informasaun ne’ebé nia objetivu no meta sira, la’ós to’o de’it aumenta populasaun nia koñesementu ba informasaun, maibé fokus barak ba empoderamentu ka hasae populasaun nia kbiit rezolve sira nia problema, kbiit dezenvolve án, kbiit aproveita sira nia rekursu no poténsia iha sira nia suku ba dezenvolvimentu suku, no kbiit partisipasaun ativa iha dezenvolvimentu nia prosesu sira.

Empoderamentu no populasaun empoderadu mak objetivu no meta hosi programa inovativu naroman ba suku. Ne’e signifika buat rua; dahuluk mak informasaun ne’ebé divulga ba populasaun no ne’ebé populasaun asesu, tenke hatuur nu’udar baze no instrumentu ba empoderamentu populasaun. Daruak; informasaun ne’ebé divulga ba populasaun no kualker atividade, garante populasaun nia asesu ba informasaun liuhosi programa ne’e, inklui enkorajamentu, diversifikasaun meiu komunikasaun iha suku no área rurál sira nu’udar kriasaun fonte informasaun ba populasaun, sei fokus barak liu ba informasaun hirak ne’ebé bele halo populasaun matenek no aumentu duni kbiit rezolve sira nia problema, kbiit dezenvolve án no kbiit partisipa iha dezenvolvimentu nia prosesu sira.

Tansa empoderamentu?

Hosi aspetu konseitu ka nia filozofia, alende mai-hosi SEKOMS nia konseitu no hanoin rasik, kriasaun programa naroman ba suku mai-hosi rezultadu observasaun no avaliasaun ba prátika realizasaun programa diseminasaun informasaun durante ne’e, ne’ebé hatudu durante tinan barak nia laran, liu pursentu 90 hosi informasaun ne’ebé governu divulga ka fornese, no ne’ebé públika hosi mídia sira, Estadu nian, privadu no mos komunitária, sei domina liu ho informasaun aumenta de’it populasaun nia koñesementu, duke informasaun sira ne’ebé ajuda ka kontribui ba empoderamentu populasaun nia kbiit prátika sira. informasaun kona-ba eventu no asaun governativa sira mak barak, duke informasaun ne’ebé kontribui direta ba empodera kbiit populasaun ka komunidade, no informasaun ne’ebé ajuda komunidade ka populasaun hatene dalan sira hakbiit.

Populasaun presiza hatene duni informasaun sira kona-ba prosesu, progresu, no rezultadu dezenvolvimentu ne’ebé governu hala’o ona, no dezafiu ne’ebé governu ka Estadu hasoru. Populasaun mos presiza hatene duni progresu negósiu mina iha tasi Timor, prosesu tratamentu ba kazu korrupsaun sira, atividade F-FDTL no PNTL, atividade ministriu nian, no seluk tan, nu’udar baze ba sira hodi akompaña no define sira tenke partisipa iha parte ne’ebé.

Maibé la’ós ida ne’e de’it mak sira presiza. Populasaun mos presiza informasaun sira ne’ebé bele hasae sira nia kbiit aumenta produsaun to’os no natar, hasae produsaun kafé no modo, halo rai bokur, maneira di’ak hakiak fahi, manu, karau ka ikan, informasaun kona-ba dalan hala’o negósiu, dalan promosaun poténsia lokál no turizmu komunitáriu, informasaun kona-ba oinsá no dalan saida mak sira tenke halo no tenke la’o liu hodi partisipa ativa iha dezenvolvimentu nia prosesu sira, no informasaun seluk tan ne’ebé bele rezolve ka solusiona direitamente populasaun nia problema no dezafiu ne’ebé sira enfrenta.

Governu nia knaar hakonu povu nia direitu no asesu ba informasaun, tuir loloos la’ós to’o de’it nivel aumenta povu ka populasaun no sidadaun-nian koñesementu, no la’ós to’o de’it nivel ema hotu fasíl no iha kbiit asesu ba varius fonte informasaun hosi mídia sira, inklui hosi mídia dijitál no internet. Governu nia knaar ne’e tenke ligadu forte ho governu nia knaar no dever boot seluk, mak knaar no dever hadi’a povu-nia moris di’ak liuhosi prosesu dezenvolvimentu. Ne’e katak, govenu nia dever no knaar hakonu povu nia direitu asesu ba inforamasaun tenke korela ho governu nia knaar no dever boot realiza no aselera dezenvolvimentu ba povu nia moris di’ak no haforte Nasaun no Estadu.

Ho lian seluk, objetivu, alvu no rezultadu hosi governu-nia dever no knaar hakonu povu nia direitu ba informasaun, liuhosi atividade sira hanesan fornese informasaun ba povu, enkoraja diversifikasaun meiu komunikasaun sosiál no mídia to’o teritoriu tomak, hakbiit populasaun nia kbiit asesu ba fonte informasaun sira, no haforte populasaun nia kapasidade analiza no absorve informasaun ne’ebé loos, tenke hatuur no realiza iha kontestu empoderamentu populasaun nia kbiit dezenvolve án rasik no kbiit partisipasaun ativa iha dezenvolvimentu nia prosesu hotu hotu, iha nivel nasionál to’o rurál. La’ós rezulta de’it populasaun ka povu informativu ho informasaun oin oin.

Dalan nune’e mak governu nia polítika, programa no esforsu hakonu povu nia direitu ba informasaun iha duni valór, tanba bele kontribui hadi’a duni povu-nia moris. Esforsu hirak ne’e, labele lakon leet de’it, tanba só bele halo de’it ema aumenta koñesementu, maibé la konsege muda ema nia moris. Kriasaun programa inovativu NAROMAN BA SUKU, ne’ebé foku barak ba suku no populasaun iha área rurál sira, bazea duni ba konstrusaun hanoin no konseitu ida ne’e duni. Liuhosi programa NAROMAN BA SUKU, no programa seluk tan ne’ebé halo parte ba kompeténsia SEKOMS, SEKOMS deside ona no realiza dadauk hela konseitu no prátika  foun hakonu povu ka populasaun nia direitu ba informasaun, ne’ebé orientadu ka hatuur porsaun boot liu ba informasaun hirak ne’ebé tenke kontribui duni ba hasae populasaun sira nia kbiit dezenvolve án, kbiit aproveita no promove sira nia rekursu no poténsia, no kbiit hala’o monitorizasaun no partisipasaun ativa iha atividade planeamentu no realizasaun programa dezenvolvimentu sira.

Atividade xave programa naroman ba suku

Programa naroman ba suku kompostu atividade importante haat ne’ebé interligadu mak; Kriasaun Sentru Informasaun Suku Rurál (SISR), 2). Kriasaun Biblioteka komunitária (BK), 3). Diskusaun komunitária (DK), no 4). Diálogu governu ho populasaun (DGP). Tuir mai ita haree uituan signifikasuan hosi kada atividade , objetivu, knaar, no meta ne’ebé atu hetan hosi kada atividade.

Sentru informasaun suku rurál (SISR)

Sentru informasaun suku rurál ka SISR nu’udar sentru informasaun ne’ebé harii iha suku sira, liliu iha suku rurál, ho knaar, funsaun, no objetivu halibur, prodús, divulga, utiliza, no aproveita informasaun ba empoderamentu populasaun no empoderamentu suku.

Sentru ne’e sei hala’o nia knaar no funsaun integradu ho knaar no funsaun autoridade suku. Tanba halo parte ba servisu autoridade suku, ezisténsia sentru ne’e bele dehan, sei haforte liu-tan autoridade suku sira knaar, papel no funsaun nu’udar autoridade lidera dezenvolvimentu iha nivel suku. Atividade importante hosi sentru ne’e mak, halibur, prodús, no divulga informasaun ba populasaun ka komunidade iha kada suku, no kanaliza informasaun hosi suku ba munisípiu no ba nasionál.

Informasaun ne’ebé halibur, prodús no divulga ba populasaun, kategoria ba tipu rua. Dahuluk mak informasaun sira ne’ebé sei fasilita populasaun hatene kona-ba lalaok, prosesu, progresu no rezultadu dezenvolvimentu no asaun governativa nivel nasionál, munisipál, to’o nivel suku, no tipu daruak mak informasaun sira ne’ebé kontribui diretamente hasae populasaun ka komunidade nia kbiit ka kapasidade téknika no prátika ba dezenvolve án, dezenvolve suku, no ba partisipasaun iha dezenvolvimentu nia prosesu sira. Ba informasaun tipu ida ne’e, sei foku barak  ba informasaun sira ne’ebé ligadu no nesesaria direta ho populasaun nia atividade hamoris án, hanesan atividade halo to’os, hala’o natar, kuda kafé, negósiu, no atividade hamoris án seluk tan.

Governu nia knaar mak apoia kapasitasaun institusionál ba sentru hirak ne’e, apoia finansiamentu ba sentru nia atividade balun, formasaun ba sentru nia rekursu umanu sira, apoia fornesimentu informasaun no sentru nia asesu ba fonte informasaun no orgaun  komunikasaun sosiál sira, asisténsia no apoia téknika ba funsionamentu di’ak servisu sentru sira, apoia hala’o promosaun no kampañe ba populasaun no suku nia poténsia ekonómika, agrikula, turizmu no poténsia seluk tan ba nasionál no ba rai liur, apoia sentru no suku nia asesu ba liña internet, no halo polítika no programa sira ne’ebé fasilita no apoia kriasaun suku fatin harii sentru informasaun sira  sai suku dijitál, suku informátika no suku independente.

SEKOMS define ona vizaun ka mehi tempu naruk ba programa NAROMAN ba SUKU, liliu iha suku sira ne’ebé harii ka eziste sentru informasaun suku rurál sira mak sei utiliza sentru informasaun hirak ne’e sai  baze ba transformasaun suku sira iha Timor-Leste sai suku dijitál, suku informátika, no Suku Mandiri. Suku dijitál signifika digitalizasaun ba atividade hotu hotu iha Suku no  ligasaun internet iha suku no ba polusaun tomak iha suku.  Suku informátika signifika suku asesu luan no fasil ba fonte informasaun sira, inklui liu hosi liña no asesu fasil ba internet, ne’ebé halo populasaun hotu hotu iha suku laran nakonu ho informasaun no utiliza di’ak informasaun ba dezenvolve án, dezenvolve suku no ba partisipasaun iha dezenvolvimentu nia prosesu sira. Suku independente signifika suku ne’ebé iha kbiit sustenta mesak sira nia án liu hosi sira nia kapasidade aproveita di’ak sira nia poténsia no esforsu ne’ebé sira halo. Ne’e mehi boot ne’ebé SEKOMS define ona, tenke atinje ba suku sira liuhosi programa NAROMAN BA SUKU, liliu hosi atividade kriasaun no funsionamentu sentru informasaun suku rurál.

Realizasaun atividade no funsionamentu SISR, no kriasaun suku dijitál, suku informátika, no suku independente sira, sei hala’o liuhosi kooperasaun ho governu nia instituisaun seluk, no ho organizasaun sosiedade sivil sira. ba asuntu dezenvolvimentu suku, sei koopera ho ministériu estatál, liuhosi programa desentralizasaun no programa dezenvolvimentu suku. Ba asuntu ligasaun no asesu ba liña internet, kooperasaun sei hala’o ho ministériu transporte no komunikasaun, no mos ho TIK. Ba asuntu agrikultura sei koopera ho ministériu agrikultura. Nune’e mos ho ministériu seluk bazea ba asuntu ne’ebé presiza koopera no apoia. Kooperasaun seluk sei hala’o ho organizasaun sosiedade sivil, liliu iha parte hala’o kapasitasaun organizasionál, akompañamentu, formasaun, negósiu, no atividade sira seluk tan.

Biblioteka komunitária

Biblioteka komunitária nu’udar fonte informasaun estratéjiku no importante ida ba apoia populasaun suku nia asesu ba informasaun no hasae populasaun nia kapasidade téknika no kbiit prátika sira. Hanesan ho biblioteka sira seluk, iha biblioteka komunitária sei fornese livru no matéria informasaun hosi aspetu oioin, inklui liuhosi biblioteka online bele utiliza ba hasae koñesementu ba asuntu ruma, no ba aprende skiil ruma ligadu ba populasaun nia nesesidade skill ne’ebé sira presiza haforte. Iha biblioteka ne’e mos sei fornese matéria sira ne’ebé apoia ka kompleta liutan matéria edukasaun ba mestri no eskola oan sira iha suku laran. Inklui matéria sira kona-ba direitu feto, igualdade jéneru, no empoderamentu feto.

Ne’e mak konseitu SEKOMS nian kona-ba objetivu harii biblioteka komunitária, ne’ebé halo parte integradu ida hosi empoderamentu populasaun no empoderamentu suku liuhosi programa NAROMAN BA SUKU. Biblioteka hirak ne’e sei harii iha ámbitu pakote ida ho sentru informasaun suku sira, no sei halo parte mos ba knaar autoridade suku. Jestór no jestaun ba biblioteka ne’e sei hili no hala’o rasik hosi populasaun no sei servisu hamutuk ho autoridade suku. Ministériu edukasaun sai parseiru xave ida kriasaun no funsioanmentu biblioteka ne’e, tanba ministériu edukasaun mos iha programa biblioteka, maske biblioteka hosi ministériu edukasaun ligadu liu ba asuntu eskola sira. Biblioteka komunitária fokus liu ba empoderamentu populasaun iha suku rurál sira.

Diskusaun komunitária no dialogiu governu ho populasaun

Dalan empoderamentu suku no empoderamentu populasaun seluk iha ámbitu programa NAROMAN BA SUKU mak liuhosi realizasaun atividade diskusaun regulár ho populasaun iha suku rurál no suku marjinál sira, no liuhosi diálogu governu ho populasaun. Atividade rua ne’e atu hanesan tanba involve membru governu iha diskusaun ka diálogu sira ho populasaun. Maibé hosi aspetu konteudu no obejtivu, atividade rua ne’e diferensia, tanba diskusaun komunitária fokus liu ba fahe informasaun no buka dalan hamutuk ho populasaun rezolve populasaun nia problema iha kada suku. Diálogu governu ho populasaun foku ba programa boot sira, ligadu ba dezenvolvimentu nasionál, munisipál, no asuntu makro sira seluk tan. Maske nunee, la taka dalan asuntu espesifiku kada suku mos bele mosu iha atividade diálogu governu ho populasaun hirak ne’e.

Diskusaun komunitária sei hala’o barak liu iha sentru informasaun suku no iha suku sira ne’ebé harii sentru informasaun suku, tanba halo parte hosi esforsu motiva no promove inisiativa dezenvolve án hosi komunidade ka populasaun, no partisipasaun populasaun ba dezenvolvimentu iha ida idak nia suku. Diskusaun komunitária mos sei fokus barak ba diskusaun sira kona-ba aproveitamentu no utilizasuan informasaun no asesu ba informasaun ba hakbiit populasaun no suku nia kbiit.  Diskusaun komunitária mos sei ko’alia barak kona-ba dalan hasae númeru asesu edukasaun ba labarik, feto no joven sira iha kada suku, direitu feto no igualdade jéneru iha suku laran, atividade ekonomia feto suku, asisténsia saúde ba inan no labarik no ba ema hotu, identifikasaun no promosaun poténsia lokál, no asuntu seluk tan ligadu ho nesesidade riil iha kada suku.

Kada fulan sei hala’o diálogu komunitária dala ida ka dala rua iha kada sentru informasaun suku rurál ka iha suku ne’ebé harii sentru refere. Kada diskusaun la’ós de’it involve SEKOMS ka MAPKOMS ne’ebé SEKOMS tutela ba, maibé bele involve mos ministériu relevante ba asuntu seluk iha kada suku, bele involve mos administradór munisípiu no postu administradór sira, no bele mos involve NGO, profesór sira, no intelektuál ka matenek nain hosi kada suku. Inklui igreja, tanba igreja iha papel importante ba empoderamentu populasaun no suku.

Hirak ne’e hotu mak atividade xave hosi programa NAROMAN BA SUKU, programa inovativu ne’ebé hamosu hosi SEKOMS desde 2018, no implementa ona tinan 2019. Maske programa ne’e kria hosi SEKOMS, maibé tanba iha tinan 2020 nia klaran, governu daualu harii tan MAPKOMS (ministériu asuntu parlamentár no komunikasuan sosiál) no SEKOMS tutela ona ba MAPKOMS, ne’e signifika responsabilidade hodi fasilita no apoia realizasaun programa NAROMAN BA SUKU, ho mehi tinan naruk atu transforma suku sira iha Timor-Leste tenke sai suku dijitál, suku informátika, no suku independente, ne’ebé sai responsabilidade ba MAPKOMS no ba governu tomak. Inklui tenke kontinua apoiu hosi governu sira tuir mai. Dili, 19 Novembru 2020   

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!