iklan

VÍDEO

MAPKOMS kontinua kampaña vasinasaun covid-19 iha Laclubar

MAPKOMS kontinua kampaña vasinasaun covid-19 iha Laclubar

LACLUBAR, 27 agostu 2021(TATOLI)-Governu liuhusi Ministériu Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) lidera husi Ministru Fransisco Martins Jerónimu ho komitiva kontinua halo kampaña nasionál vasinasaun Covid-19 iha suku Batara, postu administrativu Laclubar, munisipíu Manatuto, sesta ne’e. Objetivu husi kampaña ne’e atu fó informasaun ba komunidade kona-ba importánsia husi vasina atubele hakotu propagasaun surtu Covid-19.

Produsaun Tatoli I.P @2021

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!