iklan

OÉ-CUSSE (RAEOA)

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu ida, ativu 85 no rekoperadu 212

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu ida, ativu 85 no rekoperadu 212

Komunidade kontinua simu vasina iha Sentru Saúde sira, segunda (30/08/21). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

OÉ-CUSSE, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Informasaun COVID-19 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), segunda ne’e rejista kazu pozitivu na’in-ida (1), ativu 85 no rekoperadu 212.

Notísia Relevante: COVID-19 iha RAEOA: pozitivu 14, ativu 67 no rekoperadu 211

“Ohin, ami rejista kazu pozitivu positivu foun na’in-ida (1), ativu ka baixa hela iha sala izolamentu hamutuk na’in-85 no rekopera ona hamutuk 212,” Sekretáriu Rejionál Asuntu Saúde, Manuel da Costa, informa Agência Tatoli iha Sikluli, Oé-Cusse, segunda ne’e.

Kazu ativu 85 ne’e, daudaun ne’e kumpre no baixa hela iha sala izolamentu Kiumaonteko hamutuk na’in-15, Alfandega Mahata na’in-10, izolamentu Klinika Kurasaun na’in-neen (6), izolamentu Kitahara Mahata hamutuk na’in-52.

Tuir dadus hosi 23 marsu 2020 to’o 20 setembru 2021, totál dadus komulativu kazu konfirmadu hamutuk 298, hasai teste swab 161, RDT swab 183, komulativu teste swab 3.475, komulativu rezultadu negativu 3.255.

Dadus pasajeiru ne’ebé kumpre kuarentena obrigatóriu 1.703, auto-kuarentena 305 ho totál hamutuk 2.008 no pasa ona loron 14 hamutuk 1.864 no rejista óbitu ida.

Daudaun ne’e, pasajeiru sira ne’ebé tama Oé-Cusse kumpre hela kuarentena hamutuk na’in-44 no sira-ne’ebé hela iha auto-kuarentena Fulolo na’in-haat (4), kuarentena Sakato na’in-rua (2), uma Dra.Catarina Anunu (1), kuarentena Eskola ETARO Masin na’in-34, auto-kuarentena residensia Mateus Sufa na’in-ida (1), auto-kuarentena Palaban na’in-ida (1), auto-kuarentena Veronika Oématan na’in-ida (1).

Nu’udár responsabél másimu iha servisu saúde RAEOA, nia apela ba komunidade atu mantein uza máskara maske hetan ona vasina dala-rua, fase liman bebeik, halo distansiamentu sosiál no husu ba komunidade atu hakbesik-aan ba iha fasilidade saúde atu simu vasina, nune’e bele livre halo movimentu ba-nai iha rai-laran.

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!